A Würth Industry Kft. Általános Értékesítési és Fizetési Feltételei

Preambulum

A Würth Industry Kft. (a továbbiakban: „Würth”) forgalmazóként C-termékekkel látja el ügyfeleit (a továbbiakban: „ügyfelek” vagy „Vevő(k)”) és szolgáltató a logisztikai és beszerzési folyamatok optimalizálása tekintetében. A jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek vonatkozásában „C-termék”-nek minősülnek gyűjtő fogalomként (a) a Würth-katalógus termékek, amelynek a Würth által értékesített standard katalógus termékek, illetve Würth online shop termékkínálatát képező árucikkek minősülnek, továbbá az (b) ún. „Sonder-termékek”, amelynek az olyan árucikkek minősülnek, amelyek (i) nem tartoznak a Würth standard termék programjához, és így nem esnek a fenti (a) pont alá, de azokat a Würth értékesíti, vagy amelyek (ii) ún. idegen elemnek minősülnek, mert nem rendelkeznek Würth cikkszámmal, és ezeket Würth kifejezetten az ügyfelek részére, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás keretében szerzi be egy beszállítótól. Az ellátási szolgáltatást hardver- és szoftveralapú rendszerellátási koncepciók (pl. Kanban, árusító automaták) segítségével nyújtja a Würth, amelyek pozitív hatással vannak az ügyfelek beszerzési költségszerkezetére. A C-termékeket általában az alacsony darabköltség és a tömeggyártási folyamatokban történő előállítás jellemzi. Ez a Würth széles kínálati portfólióját eredményezi, amely az általános felhasználásra szánt szabványos katalógustermékektől (pl. DIN/szabvány szerinti alkatrészek) egészen az ügyfélspecifikus speciális alkatrészekig (nem Würth-katalógus termékek) terjedhet, amelyek különleges és/vagy (biztonsági) speciális tulajdonsággal rendelkeznek, és amelyek VDA Volume 2 vagy PPAP-Manual AIAG szerinti gyártási folyamat és termékjóváhagyási eljárás tárgyát képezik. A Würth által alkalmazott folyamatrendszeren belül ezen utóbbi alkatrészek speciális folyamatellenőrzésnek vannak alávetve, amely kezdeti anyagelemek létrehozására, a beszállítók kiválasztására és a termékkiadási folyamatokra vonatkozik, egészen a minőségellenőrzésre vonatkozó intézkedések tervezéséig, végrehajtásáig és dokumentálásáig. Ebből következően egy ilyen speciális tipikusan, de nem kizárólagosan „kötőelem” esetében jelentős minőségi és árbeli különbségek merülhetnek fel. Annak kérdését, hogy a Würth-nek milyen minőségi/árszintet szükséges biztosítania, az ügyféligények alapján a Würth dönti el. A beépítési követelmények, a szerelési helyzet és a tervezett felhasználás előzetes ismeretében az ügyfélnek el kell döntenie, hogy egy szabványos katalógusterméket vagy egy speciális, fokozott minőségű alkatrészt kíván vásárolni a Würth-től. Ennek érdekében az ügyfélnek a tervezési felelősségi körén belül meg kell határoznia a termékeket az előírt minőségi szint tekintetében, és ezeket a követelményeket a kezdeti termékigénylés keretében benyújtja a Würth-nek. Ennek eredményeképpen a Würth a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával megfelelő módon tudja ellenőrizni az érintett termék gyártási folyamatát és a forgalmazó folyamatait, amely olyan minőségi ellátást eredményez az ügyfél számára, amely megfelel a tervezett felhasználásnak.

 

I. Általános megjegyzések, a szerződés hatálya

1. A Würth és a Vevő közötti valamennyi üzleti kapcsolatra a jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek a mindenkor hatályos változatukban irányadók abban az esetben, amennyiben a Vevő vállalkozásnak minősül.

2. A jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek kizárólagosan alkalmazandók a Würth és a Vevő között a Preambulumban megjelölt tárgykör szerinti üzleti tranzakciókra, hacsak kifejezetten más megállapodás kötésére nem kerül sor. A Vevő esetleges ellentétes vagy eltérő általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt, kivéve, ha azok alkalmazásához a Würth írásban kifejezetten hozzájárult. Ilyen hozzájárulás hiányában a Würth és a Vevő között a Preambulumban megjelölt tárgykör szerinti üzleti tranzakciók a jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek alapján történnek, még akkor is, ha a Vevő a saját általános szerződési feltételeire hivatkozott. A jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek akkor is alkalmazandók, ha a Würth az adott megrendelést fenntartás nélkül visszaigazolja és/vagy teljesíti a megrendelést annak tudatában, hogy a Vevő általános szerződési feltételei ellentétesek jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételekkel vagy ettől eltérnek.

3. A Vevővel kötött külön, egyedi megállapodások vagy keretszerződések rendelkezései és a jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek rendelkezései közötti ellentmondás esetén a Vevővel kötött külön, egyedi megállapodások vagy keretszerződések rendelkezései az irányadóak. Az ilyen egyedi megállapodások vagy keretszerződések kizárólag írásban és/vagy a Würth írásbeli megerősítésével válhatnak érvényessé.

4. A szerződéskötést követően, a Vevő által a Würth felé tett, jogilag releváns nyilatkozatok és értesítések (beleértve a határidőket vagy póthatáridőket, hibaüzeneteket, a szerződéstől való elállást vagy árcsökkentésre vonatkozó kéréseket) csak írásban érvényesek.

5. Az esetlegesen hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre való hivatkozások kizárólag pontosítás céljából kerülnek megjelölésre. A jogszabályok és törvényi rendelkezések általában korlátozás nélkül alkalmazandók, hacsak a jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek kifejezetten nem változtatják meg azokat vagy zárják ki azok alkalmazását.

 

II. Szerződéskötés

1. A Würth ajánlatai változhatnak, és nem minősülnek kötelező érvényűnek, és azok a szerződés létrejötte szempontjából csak ún. elő-ajánlatnak, vagyis a Vevő ajánlattételre irányuló felhívásának minősülnek és ekként tekintendők, abban az esetben is, ha az ajánlat elnevezést tartalmazzák vagy körülmények, szövegkörnyezet alapján annak lehetnének tekinthetők. Ezen rendelkezés akkor is irányadó, ha a Würth katalógusokat, műszaki dokumentációt vagy egyéb termékinformációkat és dokumentumokat bocsát a Vevő rendelkezésére vagy a Vevő ezek birtokába jut.

2. A szerződés létrejötte szempontjából a Vevőnek a WÜRTH fenti 1. pont szerinti elő-ajánlatára adott megrendelése kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Amennyiben a Vevő megrendelésében másként nem kerül meghatározásra, a Würth a megrendelés kézhezvételétől számított 4 (négy) héten belül jogosult elfogadni a Vevő szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát.

3. A szerződés a Vevő a megrendelésének a Würth általi írásbeli visszaigazolásával (megrendelés visszaigazolása) jön létre.

4. A szolgáltatás tárgyára vonatkozóan kizárólag a megrendelés visszaigazolása az irányadó. Ha a Würth által küldött megrendelés-visszaigazolás a Vevő eredeti megrendelésétől lényeges kérdésben eltérést tartalmaz, a Vevő beleegyezését megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Würth megrendelés-visszaigazolását a Vevő 10 (tíz) munkanapon belül írásban visszautasítja. A hozzájárulást azonban – ha a fenti 10 (tíz) munkanapon belül a teljesítés a Würth részéről megtörténik – minden esetben a Vevő által megadottnak kell tekinteni legkésőbb akkor, amikor a Vevő a teljesítést írásban történő elutasítás nélkül elfogadja az áru átadáskor történő vizsgálatára vonatkozó és a Würth felé a X. fejezet 3. pontja szerint fennálló esetleges hibák bejelentésére vonatkozó kötelezettségei keretében.

5. Elektronikus dokumentumok elektronikus adatcserén (EDI) keresztül történő cseréje vagy e-kereskedelem útján történő szerződéskötés esetén a XII. fejezetet kell alkalmazni.

 

III. Árak - fizetési feltételek

1. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a megadott árak raktárban történő átvétellel érvényesek. Minden megadott ár általános forgalmi adó nélküli nettó árnak minősül, így a törvény által előírt mindenkori általános forgalmi adó a Vevő részéről minden esetben a visszaigazolt nettó áron felül fizetendő. Ha a szerződés megkötésétől számított 4 (négy) hónapnál hosszabb a teljesítési időszak, a Würth fenntartja a jogot, hogy 1 (egy) hónapos előzetes értesítéssel ésszerű ármódosításokat hajtson végre, ha a szerződés megkötését követően a nyersanyagárak ingadozása, a gyártási kapacitások telítettsége, az átváltási árfolyamok, a szállítási költségek, a kollektív bérmegállapodások, a vámok vagy hasonló, a Würth befolyási körén kívül eső költségtényezők miatt a beszerzési költségek változása következik be. A Würth a Vevő kérésére köteles az ár növelő tényezőket igazolni. Ha az ár több mint 20 (húsz) %-kal emelkedik, a Vevő jogosult elállni a szerződéstől.

2. Eltérő megállapodás hiányában a Würth jogosult kiválasztani a szállítás módját, beleértve a szállítmányozót, a szállítási módot és a csomagolást. Valamennyi vámot, díjat, adót, egyéb költséget (pl. extra biztosítási, csomagolási igény) és egyéb közterhet a Vevő visel.

3. Abban az esetben, ha a Würth hozzájárul a már leszállított áru visszaküldéséhez, a Würth a felmerült többletköltségekért a visszaküldendő áru értékének (a megállapodás szerinti bruttó vételár) legfeljebb 20 (húsz) %-át, de legalább 15 (tizenöt) euró visszatérítési díjat számíthat fel, kivéve, ha a Vevő jogszabály alapján jogosult az áru visszaküldésére.

4. Egyedi eltérő megállapodás hiányában és attól függően, hogy az áru vételárát a Würth a Vevő felé HUF vagy EUR pénznemben határozza meg és számlázza ki, a Würth EUR vagy HUF pénznemben az ajánlatában, a rendelés visszaigazolásban vagy erről szóló tájékoztatójában meghatározott összegű szállítási, logisztikai díjat számítja fel a Vevő részére. Külföldre történő szállítás esetén a minimális rendelési felár országspecifikusan, eseti alapon kerül kiszámításra, amely a felmerülő költségek mértékétől függ.

5. Eltérő megállapodás hiányában a megállapított vételár a számla keltétől számított 10 (tíz) napon belül esedékes és fizetendő. A kifizetés időpontja szempontjából a Würth által kiállított számlán megjelölt bankszámlán történő jóváírás a mérvadó Amennyiben szerződésben foglalt szállítási érték meghaladja az 5.000 (ötezer) EUR összeget, a Würth előleg követelésére jogosult. Az előleg összege az előleg bekérő keltétől számított 10 (tíz) napon belül fizetendő.

6. Az 5. pontban meghatározott fizetési határidő lejárta esetén a Vevő külön felszólítás nélkül is késedelembe esik. Késedelem esetén a Vevő a Ptk. szerint vállalkozások közötti szerződés esetén mindenkor érvényes késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Würth fenntartja magának a jogot, hogy a késedelemből eredő további kárának megtérítését követelje.

7. A Vevő csak olyan mértékben követelhet beszámítást vagy gyakorolhatja visszatartási jogát, amilyen mértékben követelése nem vitatott vagy jogerős bírósági ítélet alapján megállapításra került. A jelen feltételek egyetlen rendelkezése sem zárja ki a Vevőnek a hibás teljesítés esetén esetlegesen fennálló ezzel ellentétes jogait.

8. Amennyiben a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik, hogy a Würth vételár megfizetése iránti igénye a Vevő teljesítési képességének megváltozása miatt veszélybe kerül (pl. az ügyfél csődeljárás iránti kérelmet nyújt be, ügyfél ellen felszámolási eljárás vagy végrehajtás indul), a Würth a teljesítést megtagadhatja, és – ésszerű türelmi idő kitűzése után – a kereskedelmi feltételek újratárgyalásának alternatívájaként (pl. előlegfizetés) elállhat a szerződéstől. A Würth a nem piacképes, személyre szabott termékek szállítására vonatkozó szerződés esetén a fenti esetben azonnali hatállyal jogosult elállni a szerződéstől.

9. Amennyiben a Vevővel fennálló üzleti kapcsolat alapján már vannak fennálló fizetési követelések a Vevővel szemben, a Würth megtagadhatja a további szállításokat mindaddig, amíg a Vevő az összes követelést ki nem egyenlítette. Ez megfelelően alkalmazandó akkor is, ha a Würth által a részére nyújtott technikai hitelkeretet a Vevő túllépi.

10. A Würth tájékoztatja a Vevőt, hogy abban az esetben, ha nem fizeti meg a fennálló vételár tartozását, úgy a Vevő ezen mulasztását a Würth bejelenti a Würth-tel együttműködő hitelügynökségeknek vagy követeléskezelő szolgáltatóknak.

 

IV. Tulajdonjog-fenntartás

1. A Würth fenntartja a tulajdonjogát az eladott árukon a vonatkozó adásvételi szerződésekből eredő vételár és annak járulékainak (a továbbiakban, mint „biztosított követelések") kiegyenlítéséig.

2. A tulajdonjog-fenntartás hatálya alá eső árukat a Vevő nem adhatja zálogba vagy ajánlhatja fel biztosítékként harmadik személyeknek mindaddig, amíg a biztosított követelések teljes egészében megfizetésre nem kerültek. A Vevő köteles a Würth-öt haladéktalanul értesíteni minden olyan kísérletről, amely során harmadik fél hozzáférhet ezekhez az árukhoz.

3. A Vevő bármilyen szerződésszegése, ideértve különösen a fizetendő vételár meg nem fizetését, feljogosítja a Würth-öt, hogy a

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elálljon a szerződéstől, és a tulajdonjog fenntartása és a Würth elállása alapján visszakövetelje az átadott árut. Ha a Vevő nem fizeti meg a fizetendő vételárat, a Würth a fent említett jogait csak ésszerű póthatáridő kitűzése és annak eredménytelen eltelte után gyakorolhatja, kivéve, ha a jogszabályi rendelkezések alapján a póthatáridő tűzésétől el lehet tekinteni.

4. A Vevő a jelen tulajdonjog-fenntartási záradék hatálya alá tartozó árukat a szokásos üzletmenet keretében továbbértékesítheti és/vagy feldolgozhatja. Ebben az esetben a következő kiegészítő rendelkezések alkalmazandók.

(a) Hacsak jogszabály kógens rendelkezése eltérően nem rendelkezik, a Würth fenntartja a tulajdonjogát a szállított árukra, még akkor is, ha azokat oly módon dolgozták fel, vegyítették vagy egyesítették, hogy azok egy új termék részét képezik, vagy új termékké alakultak át, amely esetben a Würth minősül gyártónak. Amennyiben harmadik személyek tulajdonjoga az ilyen feldolgozást, vegyítést vagy egyesítést követően is fennmarad, a Würth a feldolgozott, vegyített vagy egyesített áruk számlaértékének arányában szerez közös tulajdonjogot az új terméken. Minden más tekintetben ugyanazok a rendelkezések, amelyek a tulajdonjog fenntartása mellett szállított árukra vonatkoznak, az új termékre is vonatkoznak.

(b) A Würth árujának vagy az újonnan létrehozott terméknek a továbbértékesítéséből eredő, harmadik személyekkel szembeni követeléseket a Vevő biztosítékként vagy teljes egészében, vagy a Würth közös tulajdonjogának a fenti rendelkezésekben meghatározott értékének arányában a Würth-re engedményezettnek tekinti. A Würth ezennel elfogadja az engedményezést. A Vevőnek a 2. pontban meghatározott szerződéses kötelezettségei az engedményezett követelésekre is vonatkoznak.

(c) A Würth mindaddig nem hajtja be ezeket a követeléseket, amíg a Vevő teljesíti pénzügyi kötelezettségeit, nem esik késedelembe a fizetéseivel, nem nyújt be csődeljárás iránti kérelmet magával szemben, és amíg nincs más jele annak, hogy a Vevő nem képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. Amennyiben a Vevő nem felel meg a fenti követelményeknek, a Würth követelheti, hogy a Vevő tájékoztassa a Würth-öt az engedményezett követelésekről és azok kötelezettjeiről, adjon meg minden, a behajtáshoz szükséges információt, adja át a vonatkozó dokumentumokat, és tájékoztassa az érintett adósokat (harmadik személyeket) az engedményezésről.

(d) Amennyiben ezen biztosítékok realizálható értéke több mint 10 (tíz) %-kal meghaladja a Würth követeléseit, a Würth a Vevő kérésére köteles az ilyen biztosítékokat felszabadítani. A Würth a felszabadítandó biztosítékokat saját belátása szerint választhatja ki.

 

V. Szállítási határidők, szállítási határnapok, vis maior és szállítási késedelmek

1. A szállítási és/vagy teljesítési határidőkről és a szállítási és/vagy teljesítési határnapokról a szerződő felek az adásvételi szerződés megkötése során egyedileg állapodnak meg, és/vagy azokat a Würth a megrendelés visszaigazolásakor határozza meg. Eltérő megállapodás hiányában a DAP – Delivered At Place paritás alkalmazandó. A szállítással kapcsolatos kereskedelmi felételek értelmezése a szerződés Incoterms 2020 szerint történik. Hacsak kifejezetten kötelező érvényűként nem kerül meghatározásra a szállítási időpont, úgy az hozzávetőleges adatként kezelendő.

2. A Würth számára az egyedileg megállapított szállítási vagy teljesítési időszak kezdetének előfeltétele az összes kereskedelmi és műszaki kérdés tisztázása, különösen a termék- és folyamatjóváhagyások időben történő kiadása a Vevő részéről.

3. A Würth áru- vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele továbbá az is, hogy a Vevő valamennyi szerződéses kötelezettségének megfelelően és időben eleget tegyen. Ennek hiányában a szállítási határidő a Vevő késedelmének időtartamával meghosszabbodik, a szállítási határnaphoz pedig a késedelem időtartama hozzáadódik. Amennyiben egy, a Vevő által kijelölt beszállító miatt a Würth-nek nem felróható okokból a Würth nem tudna időben szállítani, akkor a szállítási idő úgyszintén arányos mértékben meghosszabbodik.

4. Elektronikus dokumentumok elektronikus adatcserén (EDI) keresztül történő cseréje vagy e-kereskedelem útján történő szerződéskötés esetén a XII. fejezetet kell alkalmazni.

5. Amennyiben a Würth megbízható beszállítók felé egybeeső megrendeléseket adott le, azonban ennek ellenére a Würth részére nem szállítanak, illetve nem megfelelően vagy nem határidőre szállítanak, úgy a Würth mentesül a teljesítési kötelezettsége alól, és elállhat a szerződéstől. A Würth köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni a teljesítés elmaradásáról, és a Vevő által már teljesített kifizetéseket haladéktalanul visszafizetni. A Würth ebben az esetben mentesül a kártérítési felelőssége alól.

6. A súlyos események, beleértve különösen a vis maiort, a munkaügyi vitákat, a zavargásokat, a háborús vagy terrorista jellegű konfliktusokat és a világjárványokat, amelyek előre nem látható következményekkel járnak a szolgáltatások teljesítésére nézve, és különösen akkor, ha ezek a beszállítókat is érintik, a szerződő felek a zavar időtartamára és hatásuk mértékéig mentesülnek a teljesítési kötelezettségük alól, még akkor is, ha késedelmesen teljesítenek. Ez nem jelenti a szerződés automatikus megszűnését, kivéve, ha a szállítás az ilyen események következtében a szerződő felek valamelyike számára utólag észszerűtlenné válik. A Würth számára különösen a következők minősülnek észszerűtlennek a fentiek értelmében:

(a) Ha a Würth több mint hat beszállítónak küld ajánlattételi felhívást a beszállítói köréből egy kereskedelmi katalógustermék vagy szabványtermék vonatkozásában, és nem kap olyan ajánlatot, amely lehetővé teszi a szerződés szerinti teljesítést.

(b) Ha a szokásos felhasználás, az ügyfél által tervezett különleges felhasználás és/vagy a szállítandó termékre vonatkozó speciális gyártási folyamat fokozott követelményeket támaszt a beszállítóval szemben, és Würth nem rendelkezik a beszállítói adatbázisában olyan beszállítóval, amely bizonyítottan alkalmas, és így az érintett termékszegmensre vonatkozóan alternatív beszerzés céljából jóváhagyással rendelkezik.

(c) Ha a szerződés teljesítéséhez szükséges alternatív forrás a Würth beszerzési oldalán olyan áremelkedést eredményez, amelynek

következtében a Würth új beszerzési ára több mint 5 (öt) %-kal meghaladja a Vevő és a Würth között korábban megállapított eladási árat.

Továbbá, ilyen akadály esetén a szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelezettségeiket jóhiszeműen a megváltozott körülményekhez igazítják. A szerződő felek minden esetben haladéktalanul tájékoztatják egymást, amint ilyen akadályról vagy eseményről tudomást szereznek.

7. Abban az esetben, ha Würth kötelező szállítási és/vagy teljesítési határidőt és/vagy határnapot vállalt vagy ígért, és ezt a Würth-katalógus termékek esetében 2 (kettő) hétnél, illetve nem Würth-katalógus termékek esetében 4 (négy) hétnél hosszabb idővel túllépi az 5. és 6. pontban leírtak szerinti körülmények okán, vagy – nem kötelező teljesítési határidő esetén – ha a szerződés folytatása a Vevő számára ésszerűtlen nehézséget jelentene, a Vevő a szerződés nem teljesített része miatt elállhat a szerződéstől.

8. A Würth részéről bekövetkező szállítási késedelemre a hatályos jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, azzal, hogy a Vevő minden esetben köteles a Würth részére a késedelmes teljesítéshez fűződő bármely jogának gyakorlása előtt ésszerű póthatáridőt tűzni a teljesítésre.

9. Folyamatos utánpótlást biztosító hardveralapú rendszerellátási koncepciók (pl. Kanban, adagoló automaták) működtetése esetén a teljesítés elmaradásának megállapításához eltérő egyedi megállapodás hiányában további feltétel, hogy az ne a Vevő igényének rendkívüli növekedése miatt következzen be. Ez utóbbira akkor kerül sor például, ha a megrendelt mennyiség havi szinten meghaladja a mozgó éves átlag 30 (harminc) %-át és/vagy a korábbi fogyasztás alapján elfogadott rendszertervezés (rendszerek/konténerek száma, rekeszkiosztás) nem képes kielégíteni a megnövekedett igényt. A rendszerellátási koncepciókkal kapcsolatos ilyen rendelkezésre állási problémák megelőzése érdekében a Vevőnek az előre látható keresletnövekedésről időben értesítenie kell a Würth-öt, olyan időpontban, hogy az lehetővé tegye a rendszer előzetes hozzáigazítását a Vevő megnövekedett igényéhez.

 

VI. Kiszállítás és a kárveszély átszállása

1. Eltérő megállapodás hiányában a Würth választhatja meg a szállítás módját (beleértve többek között a fuvarozót, a szállítási módot és a csomagolást).

2. A Würth jogosult részteljesítésre a szállítások tekintetében, amennyiben a részteljesítés észszerűnek tekinthető. E rendelkezés értelmében különösen a következő esetek minősülnek észszerűnek:

(a) A részteljesítéssel szállított áru a Vevő számára a szerződéses cél keretében felhasználható.

(b) A fennmaradó megrendelt áru leszállítása biztosított.

(c) A Vevőnek emiatt nem keletkezik jelentős többletköltsége.

3. Egyedi esetekben a Würth fenntartja magának a jogot arra, hogy a meghatározottnál nagyobb vagy kisebb mennyiségben teljesítsen, ésszerű határok betartása mellett, és amennyiben ez nem ütközik a Vevő érdekeivel. A Würth különösen akkor jogosult a következő legnagyobb csomagolási egységgel szállítani és azt kiszámlázni, ha a Vevő által kért csomagolási egység nem áll rendelkezésre. Továbbá, az egyes csomagolási egységeken belüli kisebb, tűréshatárral összefüggő mennyiségi eltérések megengedettek azon termékek esetében, amelyeket általában súlyalapú mérlegelési eljárással helyeznek át a csomagolási egységekbe.

4. A kárveszély az áru Vevőnek történő átadásakor száll át a Vevőre. A leszállított áru átvételének megtagadása az áru átadásával egyenértékűnek tekintendő

 

VII. Adásvételi szerződés és a teljesítés megtagadása, átvételi késedelem

1. Hacsak a szerződő felek eltérően nem állapodnak meg, a meglévő egyedi beszerzési szerződések azon árukészletekre vonatkoznak, amelyeket a Würth a Vevő igényei/fogyasztási adatai és/vagy egyedi raktározási megállapodások alapján kifejezetten a vevő számára szerzett be és tárolt. Ilyen egyedi megállapodás hiányában az árukészletet a lehető legegységesebb időszakokban és mennyiségekben kell átvenni. Eltérő megállapodás hiányában azonban a Würth – a VII. fejezet 2. pontjától eltérően – legkésőbb a Würth-nél feltüntetett vagy elfogadott rendelkezésre állástól számított 15 (tizenöt) hónap elteltével követelheti az érintett készlet átvételét.

2. A Würth követelheti a Vevőtől azon Sonder-termékek átvételét, melyek legalább 12 (tizenkettő) hónapja állnak raktáron a Würth-nél. Amennyiben a Vevő a Würth átvételi felszólításának a felszólítás átvételétől számított 3 (három) hónapon belül nem tesz eleget, a Würth fenntartja a jogot, hogy ezen Sonder-termékeket a Vevő költségére megsemmisíttesse. Ebben az esetben a Vevőnek a megállapodott vételáron felül a megsemmisítés költségét is meg kell térítenie. Amennyiben a Vevő a fenti 12 (tizenkettő) hónap leteltét követően kéri a Würth raktárában a Sonder-termékek tárolásának meghosszabbítását, akkor havi tárolási díjat köteles fizetni, mely a készletérték megállapodás szerinti vételárának 5 (öt) %-a.

3. Abban az esetben, ha a Vevő az átvételt megtagadja, az átvétellel késedelembe esik, nem működik együtt, vagy más módon felelős a Würth szállításának késedelméért, a Würth késedelmi kötbért követelhet a Vevőtől. A késedelmi kötbér alapja késedelemmel érintett szállítás szerinti termékek nettó vételára, a kötbér mértéke pedig a késedelem minden megkezdett napjára a kötbér alap 1 (egy) %-a, de összesen legfeljebb 10 (tíz) %-a. A Würth a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vevővel szemben, és érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit, valamint a kötbér fizetése nem mentesíti a Vevőt az átvételi kötelezettsége alól.

 

VIII. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, dokumentumok rendelkezésre bocsátása

1. E fejezet értelmében a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok a szabadalmak, a használati minták, a formatervezési minták és tervek, a védjegyek, beleértve a vonatkozó bejelentéseket, valamint a szerzői jogok.

2. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Würth csak a gyártás és a szállítás helye szerinti országban köteles a szolgáltatásokat harmadik felek szellemi tulajdonjogaitól mentesen nyújtani.

3. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Würth-öt a Würth által

szállított termékekkel kapcsolatos, harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogának állítólagos megsértéséről. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Würth részéről jogsértés történt, a Würth (a) felhasználási jogot szerezhet, vagy (b) saját költségén vagy módosíthatja vagy kicserélheti a szolgáltatásokat úgy, hogy azok ne sértsenek szellemi alkotáshoz fűződő jogot, de alapvetően továbbra is megfeleljenek az elfogadott funkcionális és teljesítmény jellemzőknek, oly módon, amely a Vevő számára elfogadható, vagy (c) helytáll a Vevővel szemben a szellemi tulajdonhoz fűződő jog jogosultja által támasztott igényekért. Ha ez az utólagos teljesítés a Würth számára lehetetlen, vagy csak aránytalan feltételek mellett lehetséges, a Würth jogosult az érintett szolgáltatásokat a kifizetett díjazás visszatérítése ellenében – a konkrét esettől függően – visszavonni, felmondani, vagy attól elállni. A Würth kizárólag a XI. fejezet szerinti kártérítésre köteles.

4. A fent említett kötelezettségek csak akkor és annyiban állnak fenn, ha és amennyiben (a) a Vevő nem ismerte el a jogsértést vagy nem kötött egyezséget a harmadik féllel, (b) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértését nem a Vevő különleges kikötései okozták, vagy (c) a teljesítést a Vevő nem módosította vagy nem kombinálta más teljesítésekkel, és a Würth fenntartja magának a jogot minden védekező intézkedésre és egyezségi tárgyalásra.

5. A Vevő szavatol azért, hogy a Vevő által biztosított kísérő árukra, szolgáltatásokra és dokumentációkra harmadik személynek semmilyen joga nem áll fenn. Abban az esetben, ha a Würth ellen ilyen harmadik fél jogainak megsértése miatt igényt támasztanak, a Vevő vállalja, hogy teljes mértékben mentesíti a Würth-öt az ilyen harmadik fél igényei alól, megtéríti a Würth-nek a jogi védelem valamennyi költségét, és megtéríti a Würth-nek az igény által okozott minden további kárt, költséget vagy kiadást. A Vevő köteles továbbá megvédeni a Würth-öt a fent említett jogokkal kapcsolatos, harmadik fél által támasztott megalapozatlan igényekkel szemben. Ha a Vevő megtagadja a Würth-el szembeni helytállást, és így a Würth-re bízza annak eldöntését, hogy a harmadik fél igénye megalapozott-e, a Vevő köteles megtéríteni a Würth-nek az ezzel a döntéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget is.

6. A dokumentumok Würth részére történő átadásával a Vevő nem kizárólagos jogot biztosít a Würth számára arra, hogy ezeket a dokumentumokat a szerződésben meghatározott célokra területileg és időben nem korlátozottan felhasználja. A Vevő által rendelkezésre bocsátott dokumentumokon, például rajzokon és specifikációkon (rajzi részek) alapuló termékkel kapcsolatos érdeklődés (ideértve a jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek alkalmazásában pl. a pályázati kiírást, ajánlattételi felhívást, versenyeztetési eljárást vagy termékkel kapcsolatos egyszerű érdeklődést) esetén a Würth ezeket a dokumentumokat az ajánlatadás és a szerződés teljesítése céljából az érdeklődési folyamat részeként továbbíthatja beszállítóinak. Amennyiben a Vevő az érdeklődés tárgyát képező termékre vonatkozó rajz kapcsán eltérő vagy kiegészítő követelményeket támaszt anélkül, hogy a Würth-nek átadná az ezen követelményekkel módosított vagy kiegészített rajzokat, a Würth jogosult a Vevő meglévő rajzait ennek megfelelően módosítani vagy kiegészíteni.

7. A Vevő jótállást vállal azért, hogy a Würth számára az érdeklődés céljából átadott dokumentumok (specifikációk/rajzok) naprakészek, teljesek és helyesek. Ez magában foglalja a harmadik felek meglévő iparjogvédelmi jogainak feltüntetését is.

8. Amennyiben a szerződéses kötelezettségekkel és/vagy a szerződéses teljesítéssel összefüggésben iparjogvédelmi oltalom alá helyezhető eredmény keletkezik, az eredményhez fűződő iparjogvédelmi jogok kizárólag a Würth-öt illetik meg, kivéve, ha a Vevő jelentős mértékben részt vett az eredmény létrehozásában. Ilyen esetben, illetve minden egyéb olyan esetben, amikor iparjogvédelmi oltalom alá helyezhető eredményt közösen hoztak létre, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Würth-öt legalább egy területileg, időben és tartalmában nem korlátozott, ingyenes, nem kizárólagos felhasználási jog illeti meg. A Würth már meglévő iparjogvédelmi jogainak átruházására semmilyen körülmények között nem kerülhet sor. Amennyiben indokolt egyedi esetekben szükséges, hogy a Vevő a Würth iparjogvédelmi jogainak felhasználási jogát megszerezze, akkor a Vevő a szükséges szerződéses felhasználás időtartamára nem kizárólagos és nem átruházható, időben korlátozott felhasználási jogot szerez.

 

IX. A szerződés jogviszony és a szolgáltatások köre

1. A Vevőnek a folyamatokra, a kezelésre, a szolgáltatások körére, valamint a vizsgálati és minőségi intézkedésekre vonatkozó különleges követelményei csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokat a Würth részére a termékre vonatkozó érdeklődés részét képező specifikációban megadják, és a Vevő és a Würth ezt követően az egyedi esetre vonatkozóan megállapodnak. A Vevő ilyen meglévő egyedi követelményeire történő általános hivatkozások csak akkor válnak a szerződés részévé, ha a Würth kifejezetten hozzájárult azok beemeléséhez a szerződésbe.

2. A Vevő csak akkor hivatkozhat a termékek gyártás- és gyártáskísérő ellenőrzésére vonatkozó fokozott követelményekre, ha a Vevő a termékeket egy gyártási rész jóváhagyási folyamat részeként kezdeti mintavételezéssel kérte (VDA Volume 2 vagy PPAP Manual AIAG). Ennek során a Vevőnek a VDA vagy az IATF16949 szerinti különleges és/vagy (biztonsági) speciális jellemzőkről a Würth-öt a termékre vonatkozó érdeklődés részét képező specifikációban tájékoztatnia kell, és következésképpen a megfelelő hibaarányokról (ppm) és/vagy folyamatképességi követelményekről meg kell állapodnia a Würth-tel.

3. A megállapodások, különösen a szóbeli kiegészítő megállapodások és a Würth értékesítési munkatársai által tett nem írásbeli nyilatkozatok csak a Würth írásbeli megerősítésével válnak kötelezővé. A nyilvánvaló nyomdai, helyesírási és számítási hibák nem kötelező érvényűek, és nem képezhetik követelés alapját. A Würth csak akkor tekinthető úgy, hogy jótállást vállalt, ha a Würth azt írásban kifejezetten ilyenként jelölte meg, és erről a Vevővel egyedi megállapodást kötött.

4. A Würth ajánlatai a Vevő által megadott információkon alapulnak, a Vevő körülményeinek vagy egyéb igényeinek ismerete nélkül. A Würth csak annyiban vállal felelősséget egy adott alkalmazásért/felhasználásért vagy egy adott alkalmasság tekintetében, amennyiben erről kifejezetten írásban termékszinten megállapodtak. Ez akkor is megfelelően alkalmazandó, ha a Würth a Vevő által benyújtott rajzok, specifikációk, minták, tervek stb. alapján teljesít.

5. A katalógusokban, árlistákban vagy egyéb reklámanyagokban szereplő információk, minták vagy illusztrációk csak közelítő, hozzávetőleges jellegűek, illetve becsült értékek (pl. súly, méretek, használati értékek, terhelhetőség, tűréshatárok vagy műszaki adatok), amennyiben ezek nem befolyásolják a lényeges funkcionális tulajdonságokat és/vagy a szerződéses célú felhasználhatóság nem követeli meg a pontos megfelelést. A műszaki szabványokra való hivatkozás a teljesítmény leírását jelenti, és nem tekinthető minőségre vonatkozóan vállalt jótállásnak.

6. Forgalmazóként a Würth nem vállal felelősséget a gyártó vagy más harmadik felek nyilvános nyilatkozataiért (pl. reklámüzenetek). A fent említett személyek nyilatkozatain alapuló követelésekért a Würth felelőssége kizárt.

7. Ha a Würth mintát vagy kezdeti mintát szállít (pl. a VDA Vol. 2 vagy a PPAP-Handbook AIAG alapján), és az ügyfél jóváhagyja az ilyen mintát, akkor a Würth által a jóváhagyott minta szerinti teljesítés szerződésszerű teljesítésnek minősül. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Würth a terméket a Würth által kidolgozott és a megrendelő által jóváhagyott specifikáció szerint készítteti el. Ha a Vevő a megállapodás szerinti első mintavizsgálat esetén a Vevő kifejezett első mintavételi jóváhagyása nélkül és/vagy a Würth által végzett első mintavizsgálatok befejezése előtt kéri a Würth-től az érintett termék leszállítását, akkor a termékre vonatkozó első mintavételi jóváhagyást a Vevő által megadottnak kell tekinteni. Az eredeti mintáknak megfelelő termékek ekkor szerződésszerűnek tekintendők.

8. Eltérő megállapodás hiányában a Würth semmilyen tanácsadást nem nyújt. Amennyiben a Würth műszaki tanácsadást nyújt vagy tanácsadói minőségben jár el, és ez a tájékoztatás vagy tanácsadás nem része a szerződésben meghatározott szolgáltatásnak, úgy e körben a felelősség kizárt. Tanácsadási szerződés esetén a XI. fejezetben leírt felelősségkorlátozások irányadóak.

 

X. Hibás teljesítésből eredő ügyfél igények

1. Ha a szállított áruk kapcsán a Würth hibásan teljesít, kellékszavatossági kötelezettségeire és a Vevőnek a Würth-tel szemben támasztható kellékszavatossági jogaira a törvényes rendelkezések alkalmazandók, kivéve, ha a jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek az alábbiakban eltérően rendelkeznek.

2. Az áruk minőségi tulajdonságaira vonatkozó megállapodások magukban foglalnak minden olyan termékleírást és specifikációt, amelyet vagy a Würth katalógusai tartalmaznak a megfelelő szabványok (pl. DIN, ISO) alapján, vagy amelyet a Vevő a Würth rendelkezésére bocsátott és a Würth kifejezetten jóváhagyott. Ezen túlmenően az nyújtandó minőséget a IX. fejezetnek megfelelően kell meghatározni.

3. A Vevőnek a hibákkal kapcsolatos kellékszavatossági igényei csak azzal a feltétellel érvényesíthetők, hogy az átvételkor eleget tett az áru vizsgálatára és a hibák bejelentésére vonatkozó, jogszabály vagy a jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek által előírt kötelezettségeinek. A Vevőnek különösen a nyilvánvaló hibák (beleértve a hibás és hiányos szállítást is) és a szállítási károk tekintetében a szállítást követően azonnal el kell végeznie az ellenőrzést. Ha az ilyen ellenőrzések során hibát fedeznek fel, vagy ha a szállításkor végzett ellenőrzések során nem észlelhető hiba később válik ismertté, erről a Würth-öt haladéktalanul írásban értesíteni kell. A bejelentés akkor tekinthető indokolatlan késedelem nélkül megtörténtnek, ha az a szállítástól számított 7 (hét) munkanapon belül, nem nyilvánvaló hiba esetén pedig a hiba felfedezésétől vagy attól az időponttól számított ugyanezen időtartamon belül történik, amikor a hibát megfelelő vizsgálat során fel lehetett volna ismerni. A határidő betartásához elegendő az értesítés időben történő elküldése a Würth részére. Ha a Vevő elmulasztja a fenti rendelkezéseknek megfelelő vizsgálatot és/vagy a hiba bejelentését, akkor az árut a leszállított állapotban elfogadottnak kell tekinteni a Vevő részéről.

4. A kellékszavatossági igény tárgyát képező árukat a Vevőnek el kell különítenie, és így ki kell vonnia a további feldolgozásból. Ezek különösen nem dolgozhatók fel és nem szerelhetők össze. E rendelkezések megsértése a Vevő részéről a szerződésszerű teljesítés elfogadásának minősül.

5. Amennyiben az árut a Vevő olyan termékeiben használja fel, amelyek – a Würth által szállított áru hibája esetén – veszélyt jelentenek az életre és a testi épségre, vagy egészségre, az árunak először meg kell vizsgálni/tesztelni kell a használatra való alkalmasságát (pl. laboratóriumi vizsgálat vagy próbaüzem útján). Ez a kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha ezen áruk megfelelő termékekben való felhasználása azt jelenti, hogy a hibával kapcsolatos eltávolítás/beépítés a pótlólagos/kiegészítő teljesítés részeként csak aránytalanul nagy költséggel végezhető el, és/vagy ha a hiba miatt felmerülő következményi kár várhatóan aránytalanul nagy lesz a szállított termékek értékéhez képest. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha olyan minőségbiztosítási megállapodást kötöttek, amely a Würth által szállított, egyedileg érintett termékekre vonatkozóan konkrét minőségellenőrzéseket/vizsgálatokat vagy fokozott minőségi intézkedéseket tartalmaz.

6. Amennyiben a szállított áru hibás, a Würth fenntartja a jogot, hogy a kellékszavatossági igény orvoslása körében maga válassza meg azt, hogy a hibát kijavítja vagy hibátlan árut biztosít (cserével). A jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételekben foglaltak nem zárják ki vagy semmilyen módon nem korlátozzák a Würth azon jogát, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megtagadja a szerződésszegés orvoslását.

7. A pótlólagos teljesítés helye a teljesítés helye; a Würth jogosult a pótlólagos teljesítést az aktuális helyen is teljesíteni, feltéve, hogy ezzel nem ellentétes a Vevő méltányolható érdeke.

8. A Vevő köteles ésszerű időt és lehetőséget biztosítani a Würth-nek a szükséges javítás elvégzésére, beleértve – korlátozás nélkül – a hibás áru Würth-nek történő visszaküldését vizsgálat céljából. Csere esetén a Vevő köteles a hibás árut visszaküldeni a Würth-nek, kivéve, ha egyedi esetben a szerződő felek másként nem állapodtak meg.

9. Amennyiben az áru hibás, az áru vizsgálatához és a javításhoz szükséges összes költséget – különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségeket – a Würth viseli, azzal azonban, hogy a Vevő hibás teljesítés miatti kártérítési igényeire vonatkozóan a XI. fejezet rendelkezései irányadók. Amennyiben a Vevő követelése megalapozatlannak bizonyul, és így bebizonyosodik, hogy a Würth nem tartozik kellékszavatossággal az adott esetben, a Würth követelheti a Vevőtől az ezzel kapcsolatban felmerült összes költségének megtérítését.

10. Ha a Würth nem orvosolja a hibát, vagy ha a Vevő által a meghatározott ésszerű póthatáridő eredménytelenül telt el, vagy a jogszabályi rendelkezések szerint az nélkülözhető, a Vevő elállhat a szerződéstől, vagy árleszállítást igényelhet. Jelentéktelen hiba esetén azonban a Vevőnek nincs joga az elállásra.

12. A Vevő hibás teljesítés miatti kártérítési igényeire vonatkozóan a XI. fejezet rendelkezései irányadók, azon túlmenően a Vevő kártérítési igénye egyébként kizárt.

 

XI. Felelősség korlátozása

1. A Würth – a kártérítési felelősséget megalapozó törvényi előfeltételek fennállása esetén és függetlenül annak jogalapjától – csak és kizárólag a következő károkért vállal felelősséget: (a) A Würth által szándékosan okozott károkért; (b) A Würth által az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károkért; (c) A Würth által szerződésszegéssel okozott károkért, azzal azonban, hogy a Würth felelőssége a szerződésszegéssel okozott károkért – ide nem értve a jogszabály kógens rendelkezése szerint nem korlátozható felelősségi esetköröket és a lenti (d) pont szerinti késedelemből eredő felelősséget – összegszerűségében szerződésszegésenként a szerződésszegéssel érintett áruk megrendelés visszaigazoláskor, míg III. fejezet 1. pontja szerinti áremelés esetén a teljesítéskor érvényes nettó vételárának az 100 (száz) %-ában korlátozott; (d) A késedelemből eredő károkért, azzal azonban, hogy a Würth felelőssége késedelemből eredő károkért összegszerűségében a késedelemmel érintett áruk megrendelés visszaigazoláskor, míg III. fejezet 1. pontja szerinti áremelés esetén a teljesítéskor érvényes nettó vételárának az 10 (tíz) %-ában korlátozott; (e) A Würth felelősségének a korlátozása nem alkalmazandó a termékfelelősségről szóló jogszabályi rendelkezések szerinti termékkár esetén; (f) A felelősséget korlátozó és kizáró rendelkezések a Würth felelősségi körébe tartozó személyek (így különösen munkavállalók, alvállalkozók, almegbízottak, közreműködők vagy egyéb teljesítési segédek stb.) által elkövetett szerződésszegések esetén is megfelelően alkalmazandók a Würth és a Vevő viszonylatában; (g) A fentiektől eltérően sorozatos hiba esetén a Vevő kártérítés iránti igénye esetenként összesen az adott cikk szerződő felek közötti elmúlt 12 (tizenkettő) hónapban leszámlázott éves forgalmának 10 (tíz) %-ára korlátozódik, azzal, hogy sorozatos hibának az tekinthető, ha egy adott szállítási mennyiségben a megegyező hibával rendelkező hibás termékek aránya meghaladja a 10 (tíz) %-ot (pl.: ugyanaz az eltérés a szerződésben megállapított minőségtől); (h) A fentiekben írtakon túlmenően minden más tekintetben vagy jogalapon a Würth kártérítési felelőssége kifejezetten kizárt, azzal azonban, hogy ha konkrét esetben a Würth felelőssége csak korlátozható lenne, de nem tartozik a fenti korlátozások egyikének hatálya alá sem, akkor a Würth felelőssége az alkalmazandó jogszabályok szerint a lehető legnagyobb mértékben korlátozottnak tekintendő.

2. Hacsak jogszabály kógens rendelkezése eltérően nem rendelkezik, a Würth-tel szemben bármilyen jogcím alapján támasztott kártérítési igények, ide nem értve a fenti 1. (a) és (b) és (e) pontokat, 1 (egy) év alatt évülnek el.

3. A fenti 1. pont szerinti felelősségkizárásokat és -korlátozásokat a Würth a legmesszebbmenően figyelembe vette a Vevő által a szerződés alapján fizetendő szerződéses díjak és vételárak meghatározásakor. A fenti 1. pont szerinti felelősségkizárások és -korlátozások a törvényes bizonyítási teher fennállását semmilyen mértékben nem érintik. A szerződő felek üzleti érdekeiket a lehető legmesszebbmenően figyelembe véve a Würth fent leírt kockázatmegosztási módszert választotta, amelyet a Vevő a megrendeléssel arányosnak fogad el, így a Vevő a megrendeléssel kifejezetten lemond feltűnő értékaránytalanság miatt a fenti felelősségkorlátozó vagy a felelősséget kizáró rendelkezések alapján történő megtámadási jogáról.

 

XII. Kiegészítő rendelkezések az elektronikus beszerzésre vonatkozóan

1. A jelen kiegészítő rendelkezések alkalmazásában az elektronikus beszerzés kifejezés minden olyan üzleti tranzakciót magában foglal, amelyben a Vevő és a Würth közötti közvetlen üzleti kapcsolat elektronikus adatátvitel útján történik. Ebben a tekintetben ez magában foglalja az internetalapú online webáruházat (webshop), a statikus elektronikus katalógusokat (pl. BMEcat), a dinamikus elektronikus katalóguskapcsolatokat az Open Catalogue Interface (OCI interfész) és/vagy a (webalapú) rendelési platformok használata révén, valamint az elektronikus dokumentumok elektronikus adatcseréje (EDI) útján történő cseréjét.

2. Az EDI-alapú dokumentumcsere esetén, előre meghatározott, specifikus adatfájlstruktúrákkal, az elektronikus megrendelés-visszaigazolásokban megadott szállítási határidőket (a II. fejezet 3. pontja értelmében) a Würth mindig hozzávetőleges szállítási határidőként közli, kivéve, ha a Vevő és a Würth másként állapodik meg.

3. Az internetes webáruházon keresztül történő internetes vásárlás esetén a Vevő kötelező regisztrációja a jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek elfogadását jelenti. Ez a regisztráció előfeltétele a következő 4. pont szerinti kötelező érvényű ajánlat benyújtásának.

4. A termékek online és elektronikus katalógusokban történő bemutatása nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak a Würth részéről, hanem arra irányuló felkérés a Vevő felé, hogy tegyen kötelező érvényű ajánlatot a Würth felé. Ezt követően a szerződés csak a Würth részéről történő megrendelés visszaigazolása alapján jön létre. A webáruházi megrendelés beérkezésének automatikus visszaigazolása nem jelenti a Vevő vételi ajánlatának a Würth által történő elfogadását.

5. A webáruházban, online, elektronikus katalógusokban vagy webes platformokon megadott átfutási idők általános referenciaértékek a Németország-Magyarország viszonylaton belüli szállításra vonatkozóan, és előzetes értesítés nélkül változhatnak (a készlet erejéig). Külföldre történő szállítás esetén ezek az átfutási idők a szokásos tranzakciós és szállítási idővel meghosszabbodnak.

 

XIII. Hidrogén elridegedés

1. A Würth és a Vevő tisztában van hidrogén okozta rideg törés különböző okaival és problémáival, különösen olyan galvanikusan bevont termékek esetében, amelyeket legalább 1000 N/mm² szakítószilárdságig és 320 HV vagy annál magasabb mag- vagy felületi keménységig edzettek, keményítettek vagy acéloztak. Többek között fennáll a hidrogén okozta rideg törés kockázata, amelyet nem lehet teljesen kiküszöbölni.

2. Ha a Würth által szállított áruk sajátos alkalmazási területe miatt – például a tervezés miatt vagy biztonsági okokból – csökkenteni kell a hidrogén elridegedés valószínűségét, a Vevő köteles a Würth-tel megállapodni az eljárás végrehajtásáról és az anyagbeszerzésről a fent említett kockázatok elhárítása érdekében.

3. A DIN EN ISO 4042 a mindenkor érvényes változatban a Würth és a megrendelő között létrejött szerződések szerves részét képezi.

 

XIV. Adatvédelem és titoktartás

1. Az üzleti kapcsolat létesítésekor a Würth a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak és adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli az üzleti kapcsolat végrehajtásához, különösen a megrendelések feldolgozásához és a szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatokat.

2. Adatok harmadik fél részére is továbbítása kerülnek, különösen a III. fejezet 10. pontja alapján.

3. A Vevő a Würth előzetes és kifejezett írásbeli jóváhagyása nélkül nem adhatja át harmadik személyeknek a szerződő felek között megállapított árakat és fizetési feltételeket.

4. A Würth mint forgalmazó számára a beszállítókra vonatkozó információk üzleti titoknak minősülnek, amelyek részleteit a Würth alapvetően nem teszi hozzáférhetővé az ügyfelek számára. Ha a Würth kivételes esetekben ilyen információkat közöl a Vevővel, a Vevő köteles ezeket az információkat szigorúan bizalmasan kezelni, azokat nem adhatja tovább harmadik félnek, és kizárólag annak a szerződésnek a teljesítéséhez használja fel, amelynek keretében az információkat közölték.

 

XV. Egyéb rendelkezések

1. Abban az esetben, ha a jelen Általános Értékesítési és Fizetési Feltételek bármelyik rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a szerződő felek kötelesek az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljának.

2. A szerződő felek közötti szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, kizárva a nemzetközi kollíziós jogi szabályokat és az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. április 11‐én kelt Egyezménye rendelkezéseit (CISG).

3. A jelen szerződésből fakadó vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita elbírálására a Würth székhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. De a Würth a Vevő székhelye szerint illetékességgel rendelkező bíróság vagy a magyar eljárásjogi jogszabályokban meghatározott általános szabályok szerint illetékes más bíróság előtt is jogosult a Vevő ellen pert indítani.