A WÜRTH INDUSTRY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ORSY®POLCRENDSZER BÉRBEADÁSA TÁRGYÁBAN, MINT BÉRLETI SZERZŐDÉS II. RÉSZE

1. FOGALMAK:

Az Általános Szerződési Feltételekben máshol meghatározott kifejezéseken felül, az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a nagy kezdőbetűvel jelölt és az alábbiakban meghatározott kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

 • Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”: jelenti a Bérbeadó és a Bérlő között létrejött Bérleti Szerződésnek az általános szerződési feltételeit, mely a létrejött Bérleti Szerződés II. részét képezi, és amely tartalmazza a Felek közötti valamennyi olyan szerződési feltételt, amely az Egyedi Szerződésben nem szerepel, valamint amely általános szerződési feltételeket az Egyedi Szerződésben meghatározottak kiegészítenek vagy módosítanak, és amely az Egyedi Szerződéssel együtt alkotja a Felek között létrejött Bérleti Szerződést;
 • Beszerelés”: jelenti az ORSY® Tároló Rendszer(ek)nek a Használati Helyen történő beszerelését a rendeltetésszerű használatának megkezdése érdekében, az adott ORSY® Tároló Rendszer tekintetében választható lehetőségek figyelembevételével. A Beszerelés során a Bérbeadó teljesíti az ÁSZF 6. pontjában foglaltakat;
 • Beszerelési Határidő”: jelenti az Egyedi Szerződésben meghatározott határidőt, amelyen belül a Bérbeadó ORSY® Tároló Rendszer(ek) tekintetében a Bérbeadó jogosult és köteles a Beszerelést elvégezni;
 • Beszerelés Napja”: jelenti a Beszelési Határidőn belüli, a Bérbeadó által megjelölt azon napot, amelyen a Bérbeadó az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t beszereli;
 • Bérleti Díj”: jelenti az ÁSZF 4.1. pontjában meghatározottakat;
 • Bérleti Jogviszony Kezdőnapja”: jelenti az ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottakat;
 • Bérleti Jogviszony Utolsó Napja”: jelenti az Egyedi Szerződésben ekként megjelölt időpontot;
 • Bérleti Szerződés”: jelenti a Bérbeadó és a Bérlő között létrejött Bérleti Szerződést, amely jelenti együttesen az Egyedi Szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket és úgyszintén azoknak valamennyi helyesbítését, kiegészítését, módosítását;
 • Bizalmas Információ”: jelenti a másik Fél üzleti tevékenységével, a Bérleti Szerződés megkötésével, teljesítésével és megszűnésével, továbbá a másik Fél által bizalmasnak minősített know-how-val, szabadalmazott eljárásokkal, dokumentumokkal, adatokkal és rajzokkal kapcsolatos valamennyi információt, amely korábban, jelenleg vagy a későbbiekben, de a Bérleti Szerződéssel összefüggésben kerül a Fél birtokába a Fél vagy kapcsolat vállalkozása felől, függetlenül attól, hogy annak birtokába közvetlenül vagy közvetve, írásban vagy szóban, avagy megfigyelés útján jut. Ideértendő különösen, de nem kizárólagosan a meglévő és a jövőbeli termékekkel kapcsolatos fejlesztések, a Bérbeadó és a Bérbeadóval üzleti kapcsolatban álló személyek vagy vállalkozások által forgalmazott, már nem forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások, a Bérbeadó szervizkönyvei és árlistái, használati és telepítési utasításai, illetve Bérbeadó által rendelkezésre szervizkönyvek és árlisták, valamint a Bérbeadó általános üzleti tevékenységéhez kapcsolódó információk (ideértve az értékesítést, a költségeket, a nyereséget, a vásárlók listáját és az árképzési módszereket), függetlenül attól, hogy azokat átadáskor Bizalmas Információként jelölték-e meg;
 • Egyedi Szerződés”: jelenti a Bérleti Szerződés egyedileg megtárgyalt szerződéses feltételeit tartalmazó, írásba foglalt megállapodást, amely a Bérleti Szerződés I. részét képezi, és amely az Általános Szerződési Feltételeket kiegészíti vagy módosítja, és az Általános Szerződési Feltételekkel (ideértve annak valamennyi mellékletét is) együtt alkotja a Felek között létrejött Bérleti Szerződést;
 • Felek”: jelenti együttesen a Bérbeadót és a Bérlőt;
 • Használati Hely”: jelenti a Kiszállítási Cím területén található azon helyszín(eke)t, ahol az adott ORSY® Tároló Rendszer(ek) beszerelésre kerülhet(nek) a Bérbeadó által, és ahol a Bérlő köteles a Beszerelést követően az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t használni. Abban az esetben, ha a Bérleti Szerződés tárgyát egynél több ORSY® Tároló Rendszer bérbeadása képezi, melyek Kiszállítási Címen különböző Használati Helyen kerülnek beszerelésre, abban az esetben a Bérleti Szerződés alkalmazásában a „Használatii Hely” kifejezés alatt minden olyan helyszín értendő, ahol valamely ORSY® Tároló Rendszer beszerelésre kerül. A Használati Hely a Bérlő által kerül meghatározásra a Bérleti Szerződés megkötését megelőzően.
 • Kiszállítási Cím”: jelenti az Egyedi Szerződésben meghatározott címet;
 • Kiszállítási Határidő”: jelenti az Egyedi Szerződésben meghatározott határidőt, melyen belül a Bérbeadó köteles a Bérleti Szerződésben foglalt feltételekkel kiszállítani az ORSY® Tároló Rendszer(ek)t;
 • Kiszállítás Napja”: jelenti a Kiszállítási Határidőn belüli, Bérbeadó által megjelölt azon napot, amikor az ORSY® Tároló Rendszer(ek) a Kiszállítási Címre kiszállításra és átadásra kerül(nek);
 • ORSY® Tároló Rendszer(ek)” : jelenti a Bérleti Szerződés tárgyát képező dolgot vagy dolgokat, melyeket a Bérbeadó a Bérleti Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe ad a Bérlőnek, a Bérlő pedig Bérbe vesz a Bérbeadótól. Amennyiben a Bérleti Szerződés az ORSY® Tároló Rendszer-t, mint a bérlet tárgyát említi, úgy abban az esetben valamennyi bérbe adott, illetve bérbe vett ORSY® Tároló Rendszer értendő alatta, valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) egyes részei, elemei az Egyedi Szerződésben kerülnek meghatározásra;
 • Vis Maior”: jelent minden olyan rendkívüli eseményt, amely a Fél ellenőrzési körén kívül esik, a Fél számára előre nem látható, elkerülhetetlen, és nem a Fél hibájának következménye. Az ilyen események közé tartoznak egyebek mellett a háború, zavargás, felkelés, blokád vagy embargó, tűzvész, robbanás, földrengés, járvány, áradás, terrorcselekmény, szélvihar. A Bérleti Szerződés alkalmazásában Vis Maiornak minősül továbbá az olyan jogszabály, állami irányítás egyéb eszköze vagy valamelyik Félre kötelező szabályozás is, amely a Bérleti Szerződés megkötésének idején a Fél előtt nem volt ismeretes, és erről nem is kellett tudnia, a Fél által ésszerű módon nem befolyásolható, és amely a teljesítést lehetetlenné vagy gazdaságilag aránytalanul terhessebbé teszi.

2. AZ ORSY® TÁROLÓ RENDSZER(EK), MINT A BÉRLET TÁRGYA(I):

2.1. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) az Egyedi Szerződésben kerülnek meghatározásra.

2.2. A Bérleti Szerződés tárgyát képező ORSY® Tároló Rendszer(ek) műszaki specifikációi és főbb tulajdonságai, valamint használati utasítása elektronikus formában, a https://www.wuerth-industry.hu/web/hu/wishu/ctermek_menedzsment/raktarkezeles/lagermanagement_2.php internetes linken keresztül ismerhetők meg. A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott linken szereplő, az ORSY® Tároló Rendszer(ek) műszaki specifikációját és főbb tulajdonságait tartalmazó leírásokat, használati utasításokat megismerte, az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t a Bérlő az általa előzetesen lefolytatott teljes körű vizsgálatoknak megfelelően a Bérleti Szerződés szerinti célra alkalmasnak tekinti. A jelen pontban foglalt internetes linken az ORSY® Tároló Rendszer(ek) műszaki specifikációját és főbb tulajdonságait tartalmazó leírás(ok), valamint használati utasítás(ok) az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletét képezi(k), és az/azok a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k), abban az esetben is, ha az/azok nem kerülnek kinyomtatásra és a Felek aláírásukkal azt/azokat nem látják el.

2.3. A Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t a rendeltetése/rendeltetésük szerint jogosult és köteles használni, a Bérleti Szerződésben foglalt feltételekkel.

3. A BÉRLETI SZERZŐDÉS HATÁLYA:

A Bérleti Szerződést a Felek az Egyedi Szerződésben meghatározottak szerinti határozott időtartamra kötik meg. Amennyiben az Egyedi Szerződésben másként nem kerül meghatározásra, a bérleti jogviszony kezdőnapja (a továbbiakban: Bérleti Jogviszony Kezdőnapja) az ORSY® Tároló Rendszer(ek) Kiszállítási Címre történő kiszállításának és átadásának napja. A Bérleti Szerződés utolsó napja (a továbbiakban: Bérleti Jogviszony Utolsó Napja) az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra.

4. A BÉRLETI DÍJ:

4.1. A Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(ek) használatáért bérleti díjat (a továbbiakban: Bérleti Díj) köteles fizetni a Bérbeadónak. A Bérleti Díj mértéke az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra.

4.2. A Bérleti Díj – a Felek eltérő, írásbeli megállapodása hiányában – Bérbeadó által kibocsátott számla ellenében, az Egyedi Szerződésben rögzítettek szerint fizetendő. A Bérleti Díj fizetésének ütemezése is az Egyedi Szerződésben kerül rögzítésre.

4.3. A Bérleti Díj után a mindenkor érvényes magyar jogszabályok szerinti általános forgalmi adót kell megfizetni.

4.4. A Bérlő az első Bérleti Díjat az erről szóló Bérbeadói értesítés és a vonatkozó számlában feltüntetett esedékességi időpontig köteles megfizetni a Bérbeadó részére.

4.5. Amennyiben a Bérleti Díjat havonta kell megfizetni, úgy az első Bérleti Díj összege – amennyiben a Beszerelés Napja nem az adott hónap első napjára esik – a Beszerelés Napja és a Beszerelés Napját érintő hónap utolsó napjáig terjedő időszakra arányosan kerül kiszámításra és ekként fizetendő (ennek megfelelően tehát az első Bérleti Díj összege a következőképp számítandó: A Bérleti Díj összegét szükséges elosztani a Beszerelés Napjával érintett hónap napjaival és az így kapott számot szükséges szorozni a Beszerelés Napjától a Beszerelés Napjával érintett hónap utolsó napjáig az adott hónapban lévő napok számával). Amennyiben a Bérleti Díjat évente kell megfizetni, úgy az első Bérleti Díj összege – amennyiben a Beszerelés Napja nem az adott hónap első napjára esik – a Beszerelés Napja és az adott éves időtartam utolsó napja közötti időszakra arányosan kerül kiszámításra és ekként fizetendő (ennek megfelelően tehát az első Bérleti Díj összege a következőképp számítandó: A Bérleti Díj összegét szükséges elosztani a Beszerelés Napjával érintett év napjaival és az így kapott számot szükséges szorozni a Beszerelés Napjától az adott éves időtartam utolsó napjáig az adott évben lévő napok számával). A további Bérleti Díjak a Bérleti Szerződés egyéb rendelkezési szerint fizetendők.

4.6. Adott Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó számlán megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

4.7. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) használata során és azzal összefüggésben felmerült esetleges közüzemi díjakat értelemszerűen a Bérlő köteles megfizetni az adott szolgáltató felé.

5. AZ ORSY® TÁROLÓ RENDSZER(EK) KISZÁLLÍTÁSA, ÁTADÁSA:

5.1. A Bérbeadó köteles az ORSY® Tároló Rendszer(ek) kiszállításáról (saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével) és a Bérlő részére történő átadásáról gondoskodni legkésőbb a Kiszállítási Határidőn belül, az Egyedi Szerződésben meghatározott Kiszállítási Címre.

5.2. A Bérbeadó legkésőbb a Kiszállítási Határidőn belül bármikor teljesítheti az ORSY® Tároló Rendszer(ek) kiszállítására, átadására vonatkozó kötelezettségét, azzal, hogy a Kiszállítás Napja előtt legalább 3 nappal köteles értesíteni a Bérlőt, megjelölve a Kiszállítás Napját és a Kiszállítás Napján belüli, kiszállításra, illetve átadásra vonatkozó várható időszakot. A Bérbeadó által megjelölt Kiszállítási Naptól és a Kiszállítás Napján belüli, kiszállításra, illetve átadásra vonatkozó időszaktól a Felek közös akarattal eltérhetnek.

5.3. A Bérlő köteles biztosítani az ORSY® Tároló Rendszer(ek) pontos átadási helyének könnyű és biztonságos megközelítését, valamint az ORSY® Tároló Rendszer(ek) átvételét a Kiszállítási Címen.

5.4. Amennyiben az ORSY® Tároló Rendszer(ek) kiszállítása, átadása a Bérlőnek felróható okból, vagy a Bérlő hibájából, vagy a Bérlő érdekkörében felmerülő okból meghiúsul, és a vonatkozó kötelezettségeit a Bérlő a Bérbeadó írásos felszólításának átvételétől számított 8 napos póthatáridőn belül sem teljesíti, úgy (i) a Bérbeadó a Bérleti Szerződéstől jogosult elállni, valamint (ii) amennyiben a Bérlő a Bérleti Díjat az Egyedi Szerződés alapján havonta köteles fizetni, úgy a Bérlő 6 (hat) havi Bérleti Díjnak megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni a Bérbeadó részére, amennyiben pedig a Bérlő a Bérleti Díjat az Egyedi Szerződés alapján évente köteles fizetni, úgy az éves Bérleti Díj 1/2 részének megfelelő kötbért köteles fizetni a Bérbeadó részére.

5.5. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) kiszállítása teljesítettnek minősül, amikor azokat a Bérbeadó (vagy igénybe vett fuvarozója) a Bérlő rendelkezésére bocsátja az érkező fuvarozási eszközön kirakásra készen a Kiszállítási Címen. A Kiszállítási Címen történő átadással az ORSY® Tároló Rendszer(ek) vonatkozásában a kárveszély átszáll a Bérlőre. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében kerülnek átadásra.

5.6. A Bérlő köteles saját költségére és kockázatára gondoskodni az ORSY® Tároló Rendszer(ek) átvételéről, annak személyi feltételeiről és az ehhez szükséges megfelelő biztonságvédelmi feltételekről, valamint biztosítani a kiszállított ORSY® Tároló Rendszer(ek) saját vagyontárgyaitól és a Kiszállítási Címen található egyéb dolgoktól elkülönült helyen történő őrzését, amennyiben a Kiszállítási Címen történő átvétel és a Beszerelés különböző időpontban történik. A Bérlő a Beszerelés és a Bérleti Szerződés szerinti oktatás megtörténtéig – a Bérleti Szerződésben rögzített egyéb korlátozások megtartása mellett – az ORSY® Tároló Rendszer(ek)et semmilyen módon nem használhatja, nem hasznosíthatja.

6. AZ ORSY® TÁROLÓ RENDSZER(EK) BESZERELÉSE

6.1. A Bérbeadó köteles az ORSY® Tároló Rendszer(ek) Beszerelésről gondoskodni legkésőbb az Egyedi Szerződésben meghatározott határidőben (a továbbiakban: „Beszerelési Határidő”), a Használati Helyen.

6.2. A Beszerelést a Bérbeadó az Egyedi Szerződésben meghatározott beszerelési díj ellenében teljesíti, melynek összegét a Bérlő a vonatkozó számla alapján köteles megfizetni.

6.3. A Bérbeadó legkésőbb a Beszerelési Határidőn belül bármikor teljesítheti a Beszerelésre vonatkozó kötelezettségét azzal, hogy a Beszerelés Napja előtt legalább 3 nappal köteles értesíteni a Bérlőt, megjelölve a pontos időpontot. A Bérbeadó által megjelölt Beszerelés Napjától a Felek közös akarattal eltérhetnek.

6.4. A Bérlő köteles az ORSY® Tároló Rendszer(ek) elhelyezéséhez, így a Beszereléséhez szükséges megfelelő területet (azaz a Használati Helyet) kialakítani. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek)nek a Beszereléséhez és az ORSY® Tároló Rendszer(ek) folyamatos használatához szükséges biztonsági és egyéb követelmények teljesülését a Bérlő biztosítja a saját költségén az Használati Helyen a bérleti jogviszony tartama alatt. A Bérbeadó mindaddig megtagadhatja a Beszerelést, ameddig a Bérlő által megjelölt Beszerelési Hely nem felel meg a beszerelési, telepítési és használati követelményeknek.

6.5. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) Beszerelésekor a Bérlő köteles a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani az ORSY® Tároló Rendszer(ek) Használati Helyén lévő elektromos hálózati csatlakozó érintésvédelmi vizsgálatának érvényes jegyzőkönyvét, amennyiben a bérleti szerződés tárgyát olyan ORSY® Tároló Rendszer(ek) is képezi/képezik, melyhez/melyhez elektromos csatlakozási lehetőség is tartozik.

6.6. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek)nek a Kiszállítási Címen belüli területen belüli mozgatása és az Használati Helyen történő elhelyezése (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a mozgatáshoz esetlegesen szükséges személyzetet, villás targoncát, emelő darut stb.) nem képezi a Bérbeadó feladatát, így ezen feladatok teljesítését a Bérlő köteles biztosítani saját költségén.

6.7. A Bérlő vállalja, hogy az ORSY® Tároló Rendszer(ek) Beszerelését megelőzően átadja a Bérbeadó részére a Beszereléshez szükséges és a Bérbeadó által elvárt valamennyi információt.

6.8. A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, valamint nem áll fenn olyan tény/körülmény, mely akadályozza az ORSY® Tároló Rendszer(ek) Kiszállítását és/vagy Beszerelését és/vagy az Használati Helyen történő működtetését. A Bérbeadó alappal jogosult vélelmezni, hogy a Bérlő rendelkezik a Bérleti Szerződés teljesítéséhe szükséges valamennyi engedéllyel.

6.9. Amennyiben a Bérbeadó bármely tanácsadást nyújtott vagy tanácsadói minőségben járt el bármely, az ORSY® Tároló Rendszer(ek) Beszerelésével összefüggésben, úgy arra is a Bérleti Szerződésben meghatározott felelősségkorlátozási rendelkezések irányadók.

7. OKTATÁS AZ ORSY® TÁROLÓ RENDSZER(EK) MŰKÖDTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN:

7.1. A Bérbeadó az ORSY® Tároló Rendszer(ek) használatával összefüggésben a Beszerelést követően az Használati Helyen a Bérlő részéről megjelölt személyek részére használati oktatást tart.

7.2. A Bérlő köteles a Beszerelés Napján a megfelelő személyek (pl. Bérlő alkalmazottai, képviselői) részvételét biztosítani a Bérbeadó által teljesített oktatáson.

7.3. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek)re vonatkozó Beszereléséről és az ORSY® Tároló Rendszer(ek) használatával kapcsolatos oktatásról a Bérbeadó jegyzőkönyvet vesz fel, melyet köteles a Bérlő képviselője is aláírni.

8. BÉRLŐ TOVÁBBI ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

8.1. A Bérlő köteles biztosítani az ORSY® Tároló Rendszer(ek) kiszállításához és átadásához és a Beszereléshez szükséges behajtási engedélyeket és egyéb szükséges engedélyeket. A Bérbeadó azt vélelmezi, hogy a Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(ek) kiszállításához és átadásához, továbbá a Beszereléshez, használathoz esetlegesen szükséges minden engedéllyel, hozzájárulással, jóváhagyással rendelkezik.

8.2. A Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(ek) rendeltetésének és a Bérleti Szerződésben foglaltaknak megfelelően jogosult és köteles használni, valamint köteles gondoskodni az ORSY® Tároló Rendszer(ek) szerződésszerű, valamint rendeltetésszerű használhatóságának megőrzéséről és tisztításáról.

8.3. A Beszerelést és a Bérleti Szerződés szerinti oktatást követően használhatja a Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(ek)et a saját költségén.

8.4. A Bérlő nem jogosult az ORSY® Tároló Rendszer(ek)et a Beszerelés Helyéről elmozdítani a Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül.

8.5. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek)en nem tárolhatók olyan dolgok, melyek az ORSY® Tároló Rendszer(ek) rendeltetésszerű működtetésével ellentétesek vagy amelyek jellegüknél vagy anyaguknál fogva annak károsodását idézhetik elő.

8.6. A Bérlő felelős minden olyan kárért (beleértve a következményi károkat is), amely a rendeltetésellenes, szakszerűtlen vagy szerződésellenes, vagy egyéb, nem megfelelő használat következménye. Amennyiben az ORSY® Tároló Rendszer(ek) károsodása a Bérlőnek felróható okból, vagy rendeltetésellenes, szakszerűtlen, vagy nem megfelelő használatból, vagy a Bérlő hibájából, vagy Bérlő érdekkörében felmerült okból következik be, akkor az okozott kár megtérítésén túl a Bérlő köteles a azon teljes időtartamra a Bérleti Díjat is megfizetni, amely alatt az ORSY® Tároló Rendszer(ek) a fenti károsodás következtében használhatatlanok voltak vagy használati értékük (pl. adott polc elemre korlátozott károsodás esetén) csökkentnek volt tekinthető. A félreértések elkerülése végett Bérbeadó rögzíti, hogy a Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(ek)re vonatkozó kötelezettségeinek megszegéséből, illetve a rendeltetésellenes, szakszerűtlen, vagy nem megfelelő használatból, vagy a Bérlő hibájából, vagy Bérlő érdekkörében felmerült okból minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, valamint a bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté váló kárért és költségért is teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Bérlő felelősséget vállal különösen az általa, alkalmazottai, illetve megbízottjai, vállalkozói vagy ügyfelei, valamint az ezekkel kapcsolatos személyek tevékenységéért, az általuk az ORSY® Tároló Rendszer(ek)ben okozott mindazon károkért, amelyek meghaladják a rendeltetésszerű használattal általában együtt járó minőségromlást és értékcsökkenést.

8.7. A Bérbeadó az ORSY® Tároló Rendszer(ek) használatával és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek megszegéséből, valamint a Bérlő hibájából, vagy Bérlő érdekkörében felmerült okból származó károkról kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet postai vagy elektronikus úton eljuttat a Bérlőnek. Amennyiben a Bérlő a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített károkozással kapcsolatban 5 (öt) munkanapon belül írásban nem tesz a Bérbeadó nyilatkozatának ellentmondó észrevételt a Bérbeadó felé, úgy az abban foglalt, Bérlő általi károkozás ténye és az okozott kár mértéke a Bérlő részéről elismertnek tekintendő. Amennyiben a jelen pont szerint elismertnek tekintendő a károkozás, úgy a Bérbeadó írásban felszólítja Bérlőt az okozott kár megfizetésére, a Bérlő pedig a felszólításban foglaltak szerint köteles megtéríteni az okozott kárt. Amennyiben a Bérlő ellentmond a kárfelvételi jegyzőkönyvben foglaltaknak, úgy a Bérbeadó értelemszerűen jogi úton érvényesíti követeléseit.

8.8. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az ORSY® Tároló Rendszer(ek)en, illetve az ORSY® Tároló Rendszerrel/ORSY® Tároló Rendszerekkel összefüggésben semmilyen átalakítást nem végezhet, kivéve, ha a Bérbeadó előzetesen írásban másképp nyilatkozik. A Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(ek)en további jelzést, vagy reklámcélú megjelölést nem helyezhet el.

8.9. A Bérlő nem jogosult az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t albérletbe adni, vagy bármely egyéb módon harmadik személy részére használatba adni, valamint más személy birtokába vagy őrizetébe sem adhatja azokat a Bérbeadó írásban foglalt engedélye nélkül.

8.10. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) javítására, szereléssel járó karbantartására kizárólag a Bérbeadó, illetve a Bérbeadó által meghatározott személyek (pl. Bérbeadó munkavállalója, megbízottja, vállalkozója) jogosultak. Amennyiben a Bérlő sérülést, rendellenességet észlel, haladéktalanul köteles a Bérbeadót értesíteni, az értesítés elmulasztásából eredő károkért pedig a Bérlő felelős. Ha az ORSY® Tároló Rendszer(ek)en olyan munkálatok elvégzése válik szükségessé, amely a Felek megállapodása alapján a Bérbeadó feladata, azt a Bérlő előre egyeztetett időpontban tűrni köteles.

8.11. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek)en elhelyezett tárgyak állag- és értékvédelme a Bérlő kockázati köréhez tartozik. A Bérlő vállalja, hogy az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t megfelelően őrzi.

8.12. A Bérlő köteles a Bérleti Szerződés alapján fennálló jogviszonyból eredő jogait a Bérbeadó jogainak, valamint törvényes és gazdasági érdekeinek legmesszebbmenő figyelembevételével gyakorolni.

9. BÉRBEADÓ ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

9.1. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) rendeltetésszerű használatát a Bérbeadó vagy közreműködője jogosult a Bérlő indokolatlan zavarásának lehetőség szerinti mellőzésével ellenőrizni, így különösen e célból az Használati Helyet magában foglaló területre belépni, és az észlelt hiányosságokra, vagy az esetleges szerződésszegő magatartásra a Bérlő figyelmét felhívni. A Bérbeadó vagy közreműködője az ellenőrzésre időbeli korlátozás nélkül jogosult, azzal, hogy az ellenőrzés nem akadályozhatja a Bérlő rendeltetésszerű joggyakorlását, működését, valamint az ellenőrzés nem járhat a Bérlő zaklatásával.

9.2. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) szereléssel járó karbantartására, illetve javítására a Bérbeadó jogosult és köteles. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) Bérlőnek fel nem róható és a Bérlő érdekkörén kívül eső meghibásodása esetén a Bérbeadó legkésőbb 3 munkanappal a meghibásodás bejelentését követően köteles a hiba elhárítását, javítást saját költségén megkezdeni díjmentesen. Amennyiben az ORSY® Tároló Rendszer(ek)ben meghibásodott tartozék/alkatrész nem javítható, úgy a Bérbeadó gondoskodik az adott meghibásodott tartozék/alkatrész cseréjéről. A Bérbeadó kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a hibaelhárítást, javítást nyújtó személyzet a kiszálláskor elsődlegesen hibafeltárást végez és – amennyiben az a hiba jellege és az elvégzendő hibaelhárítás anyag- és alkatrész igénye alapján ugyanazon kiszállás alkalmával lehetséges – ezt követően elvégzi az adott meghibásodott ORSY® Tároló Rendszer(ek) hibáinak/hibájának elhárítását. Abban az esetben, ha a hibaelhárítás, javítás olyan alkatrészt igényel, amelynek előzetes megrendelésére van szükség, akkor a Bérbeadó az adott alkatrész beérkezése után vállalja a hibaelhárítás befejezését. A Bérbeadó kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy fenti határidő csupán a hibafeltárás megkezdésére vonatkozik, az semmilyen körülmények között nem értelmezhető a Bérbeadónak a hiba ezen határidőben történő elhárítására vonatkozó kötelezettségvállalásaként.

9.3. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) Bérlőnek felróható vagy a Bérlő érdekkörében felmerülő okból történő meghibásodása, károsodása, sérülése esetén a Bérbeadó a Bérlő költségére javítja ki az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t, valamint a Bérlő részére a Bérlő költségére biztosíthat csereeszközt, vagy cseretartozékot, amit a meghibásodott ORSY® Tároló Rendszer, vagy tartozék használati helyére állíthat ki a Bérbeadó. A Bérbeadó az így teljesített, javítással és cserével összefüggésben felmerülő költségekről jogosult a Bérlő felé számlát kiállítani, melynek összegét a Bérlő a vonatkozó számlában foglaltak szerint köteles kiegyenlíteni.

9.4. A Bérbeadó jogosult alappal vélelmezni, hogy: (i) az ORSY® Tároló Rendszer(ek) átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet aláíró személy a Bérlő képviseletében ezen jegyzőkönyv aláírására jogosult, valamint (ii) az oktatáson részt vevő és a használati utasítást átvevő személy a Bérlő képviseletében az oktatáson részt venni és a használati utasítást átvenni jogosult, valamint (iii) az ORSY® Tároló Rendszer(ek)re vonatkozó Beszereléséről és az ORSY® Tároló Rendszer(ek) használatával kapcsolatos oktatásról szóló jegyzőkönyvet aláíró személy ezen jegyzőkönyv aláírására jogosult, ugyanis a Bérlő kötelezettsége annak biztosítása, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti események megtörténtekor a helyszínen tartózkodjon olyan személy, aki ezekre jogosult. Amennyiben a jelen pontban foglaltakat nem megfelelő személy írja alá a Bérlő részéről, úgy a Bérbeadót ezért semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE:

10.1. A Bérleti Szerződés a Bérleti Jogviszony Utolsó Napjával szűnik meg.

10.2. A rendkívüli felmondás:

10.2.1. A Bérleti Szerződés – akár a határozott időtartam lejártát megelőzően is – megszűnik, amennyiben valamelyik Fél – a másik Fél súlyos szerződésszegése miatt – írásbeli nyilatkozatával, rendkívüli felmondással a Bérleti Szerződést felmondja.

10.2.2. A Bérleti Szerződést a Bérbeadó jogosult rendkívüli felmondással felmondani amennyiben: (a) a Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t vagy azok bármelyikét nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja vagy a vonatkozó biztonsági és egyéb előírásokat nem tartja be és ezt a Bérbeadó erre irányuló felhívásában meghatározott határidőn belül sem orvosolja; vagy (b) a Bérlő a Bérleti Szerződés alapján fizetendő bármely összeg – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Bérleti Díjat és az ÁSZF 9.3. pontja szerinti javítási díjat és csereeszköz, cseretartozék biztosításának díját – megfizetésével késedelembe esik, és kötelezettségét a Bérbeadó erre irányuló írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül sem teljesíti; vagy (c) a Bérlő a Bérleti Szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti, illetve megszegi, ideértve különösen de nem kizárólagosan a következőket: (i) Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(ek)en a Bérbeadó által végzendő javítási, karbantartási munkák elvégzését akadályozza vagy korlátozza; (ii) Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(ek)en a Bérbeadó hozzájárulása nélküli átalakítást eszközöl; (iii) Bérlő az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t a Bérbeadó hozzájárulása nélküli albérletbe adja, használatát harmadik személynek részben vagy egészben átengedi vagy a bérlői jogokat és kötelezettségeket átruházza, és szerződésszegését és/vagy jogellenes magatartását a Bérbeadó erre irányuló felhívásában meghatározott határidőn belül sem orvosolja; vagy a (d) a Bérlő felszámolását az illetékes bíróság jogerős határozatával elrendeli, vagy a Bérlő csődeljárás, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás alá kerül; vagy (e) a Bérlővel szemben végrehajtási eljárás indul.

10.2.3. A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Bérleti Szerződés alkalmazásában a fenti 10.2.2. d) – e) pontban meghatározott eseteket olyan súlyos ténynek tekintendő, melyre tekintettel a Bérbeadótól a Bérleti Szerződés fenntartása nem várható el, így a jelen esetkörök bármelyikének esetében a Bérbeadót megillető rendkívüli felmondási jog gyakorlásához előzetes írásbeli felszólításra nincs szükség és ezen esetekben a Bérbeadó azonnali hatállyal is jogosult felmondani a Bérleti Szerződést. A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy rendkívüli felmondási jog gyakorlását nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha – a fenti 10.2.2. d) – e) pontban meghatározott eseteket foglaltakon túlmenően – a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Bérbeadótól a Bérleti Szerződés fenntartása várható el és ezen esetekben a Bérbeadó azonnali hatállyal is jogosult felmondani a Bérleti Szerződést.

10.2.4. Amennyiben a Bérleti Szerződés a Bérbeadó által rendkívüli felmondással kerül megszüntetésre, úgy a Bérlő a Bérleti Szerződés megszűnését követő 8 naptári napon belül köteles a Bérbeadó részére a Bérleti Szerződésnek a megszűnéséből eredő valamennyi kárát megtéríteni. Amennyiben a Bérleti Szerződés határozott időtartamú, úgy ilyen kárnak tekinthető különösen, de nem kizárólagosan: (i) az ORSY® Tároló Rendszer(ek) újrahasznosításáig eltelt időszak elmaradt Bérleti Díj bevétele, (ii) az ORSY® Tároló Rendszer(ek) az újrahasznosítással kapcsolatos ügynöki jutalékok, jogi költségek, (iii) az ORSY® Tároló Rendszer(ek) kiürítésével, helyreállításával az ezen dolgokkal a vonatkozó jogszabályok alapján jogszerűen elvégzett cselekmények alapján felmerülő költségek.

10.2.5. A Bérlő abban az esetben jogosult a Bérleti Szerződés rendkívüli felmondására, ha az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t a Bérbeadónak felróható ok miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni, azzal, hogy a Bérlő a rendkívüli felmondási jogának gyakorlása előtt köteles a Bérbeadót írásban felszólítani, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges feltételeket állítsa helyre, és Bérlő köteles a felszólításában olyan ésszerű – de legalább 15 (tizenöt) napos – határidőt megszabni, amely alatt a Bérlő által kifogásolt, a Bérlő számára a rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy korlátozó állapot megszüntethető. Ha a Bérbeadó a Bérlő írásbeli felszólításában a fentiek szerint biztosított határidőn belül nem állítja helyre az ORSY® Tároló Rendszer(ek) rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket, a Bérlő a Bérbeadóhoz írt felszólításában biztosított határnapot követő hónap utolsó napjára írásba foglalt rendkívüli felmondással élhet. A Bérlő részére jelen pont szerint biztosított felmondás esetén a felmondási idő legalább 15 (tizenöt) nap.

10.3. Bérleti jogviszony megszűnésekor/megszüntetésekor alkalmazandó eljárás:

10.3.1. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésének napján a Bérlő köteles az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t – ellenkező megállapodás hiányában kiürítve/lepakolva – a Bérbeadó birtokába bocsátani, azaz az ORSY® Tároló Rendszer(ek) birtokát átruházni.

10.3.2. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek)nek a visszaszolgáltatásakor olyan állapotban (beleértve annak tisztasági állapotát is) kell lennie – leszámítva a használati idő során természetes úton, a rendeltetésszerű használat melletti elhasználódást, azaz a természetes elhasználódás mértékét –, és olyan tartozékokkal és alkatrészekkel kell rendelkeznie, mint amelyet a Beszerelés időpontjában tartalmazott (kivéve, ha a Bérbeadó a Bérlő kérelmére vagy saját döntése alapján a bérlet időtartama alatt hajtott végre módosítást, fejlesztést, mely esetben értelemszerűen ezeket kell megfelelően tartalmaznia), erről pedig a Bérlő köteles értelemszerűen gondoskodni.

10.3.3. Az ORSY® Tároló Rendszer(ek) átadás-átvételéről a Bérlő és a Bérbeadó képviselői közös jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben többek között rögzítik az ORSY® Tároló Rendszer(ek) állapotát és a Felek vagy bármely Fél által az ORSY® Tároló Rendszer(ek) állapota vagy a birtokátruházás kapcsán relevánsnak tekintett tényeket. A Bérbeadó jogosult alappal vélelmezni, hogy a jelen pont szerinti jegyzőkönyvet aláíró személy a Bérlő képviseletében az ORSY® Tároló Rendszer(ek) átadására és a jelen pont szerinti jegyzőkönyv átvételére jogosult, ugyanis a Bérlő kötelezettsége annak biztosítása, hogy az átadás időpontjában a helyszínen tartózkodjon olyan személy, aki az ORSY® Tároló Rendszer(ek) átadására a jelen pont szerinti jegyzőkönyv aláírására jogosult.

10.3.4. Amennyiben a Bérlő bármely ORSY® Tároló Rendszer(eke)t jogosulatlanul visszatart, úgy a túlhasználat idejére – kártérítési kötelezettségének, továbbá az esetleges egyéb szankciók érintetlenül hagyása mellett – amennyiben a Bérlő a Bérleti Díjat az Egyedi Szerződés alapján havonta köteles fizetni, úgy havonta a teljes Bérleti Díj kétszeresével megegyező használati díjat (tört hónap esetén és arra vonatkozóan pedig értelemszerűen a teljes havi Bérleti Díj kétszeresével megegyező mértékű használati díj arányos részét) köteles fizetni a Bérbeadó részére, amennyiben a Bérlő a Bérleti Díjat az Egyedi Szerződés alapján évente köteles fizetni, úgy havonta a teljes évi Bérleti Díj 1/6-val megegyező használati díjat (tört hónap esetén és arra vonatkozóan pedig értelemszerűen a teljes évi Bérleti Díj 1/6-val megegyező mértékű használati díj arányos részét) abban az esetben is, ha az adott ORSY® Tároló Rendszer(ek)et valójában nem is használja. Az előbbi összeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség mellett a Bérlő minden olyan kárért is felel, amely ORSY® Tároló Rendszer(ek) jogosulatlan visszatartása nélkül nem következett volna be.

10.3.5. A Bérlő a bérleti jogviszony utolsó napjával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond az őt megillető birtokvédelmi jogáról a Bérbeadóval szemben, és felhatalmazza a Bérbeadót arra, hogy önhatalommal birtokba vegye az ORSY® Tároló Rendszer(eke)t.

11. TITOKTARTÁS:

11.1. Mind a Bérlő, mind pedig a Bérbeadó titokgazda („Titokgazda”) és titokszerző („Titokszerző”) is egyben az ÁSZF 11. pontjában foglalt titoktartási klauzula alkalmazásában.

11.2. A Titokszerző vállalja a Titokgazda felé, hogy: (a) a Bizalmas Információt titokban tartja és bizalmasan kezeli; (b) a Bérleti Szerződés teljesítésén, mint együttműködési célon (a továbbiakban: „Együttműködési Cél”) kívül a Bizalmas Információt semmilyen más célra nem használja vagy hasznosítja; (c) semmilyen Bizalmas Információt sem közvetlenül, sem közvetve nem hoz nyilvánosságra vagy bárki számára hozzáférhetővé, sem egészben sem részben, kivéve, ha a Bérleti Szerződés azt kifejezetten megengedi, és ezzel összhangban; és (d) csak azokra a képviselőkre (ideértve a jelen pont alkalmazásában valamely Fél és annak kapcsolt vállalkozása vonatkozásában: tisztségviselőit és munkavállalóit, szakmai tanácsadóit, alvállalkozóit, közreműködőit, akiket/amelyeket tanácsadási célból az adott Fél és/vagy bármely kapcsolt vállalkozása az Együttműködési Cél kapcsán igénybe vesz – az ÁSZF 11. pontjában foglalt titoktartási klauzula alkalmazásában továbbiakban: „Képviselő”) és kapcsolt vállalkozásokra korlátozza a Bizalmas Információk nyilvánosságra hozatalát, akiknek/amelyeknek közvetlenül hozzá kell férniük Bizalmas Információkhoz az Együttműködési Cél megvalósítása érdekében, és akiket/amelyeket az itt meghatározottakhoz lényegében hasonló titoktartási feltételek kötnek, azzal, hogy a Titokszerző úgy felel a Képviselőinek, kapcsolt vállalkozásainak és azok Képviselőinek a Bizalmas Információval kapcsolatos tevékenységéért vagy mulasztásáért, mintha azok a saját cselekedetei vagy mulasztásai lennének; (e) a Bizalmas Információk nyilvánosságra hozatala elleni védelemben ugyanolyan fokú gondossággal jár el, mint a saját hasonlóan fontos információi tekintetében; (f) tartózkodik a Bizalmas Információk visszafejtésétől, szétbontásától, visszafordításától; és (g) a Bizalmas Információk illetéktelen használatáról vagy nyilvánosságra hozataláról haladéktalanul értesíti a Felet, mint titokgazdát, és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy visszanyerje az ilyen Bizalmas Információk feletti uralmat, és megakadályozza a további jogosulatlan cselekményeket és a Bérleti Szerződésből eredő titoktartási kötelezettség egyéb megsértését.

11.3. Nem tekintendő Bizalmas Információnak az olyan információ: (a) amely Titokszerzőn és/vagy kapcsolt vállalkozásain és/vagy azok Képviselőin kívül széles körben ismertté válik (kivéve, ha ez a Bérleti Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség megszegésével történik); (b) amelyet a Titokszerző és/vagy azok kapcsolt vállalkozása és/vagy azok Képviselői a Titokgazda és/vagy kapcsolt vállalkozása és/vagy azok Képviselői által átadott Bizalmas Információktól függetlenül a saját maga fejleszt ki; (c) amely a nyilvánosság számára rendelkezésre áll, vagy amely a jövőben a Titokszerző és/vagy kapcsolt vállalkozásai és/vagy azok Képviselői hibáján kívül válik nyilvánossá vagy harmadik személy számára hozzáférhetővé, (d) amelyet a Titokszerző és/vagy kapcsolt vállalkozásai és/vagy azok Képviselői korlátozás nélkül olyan harmadik személytől szereztek jogszerűen, aki/amely maga is jogszerűen szerezte azt; (e) amelyet később a Titokgazda és/vagy kapcsolt vállalkozása és/vagy azok Képviselői hoznak nyilvánosságra vagy a nagyközönség tudomására, vagy ezek bármelyike publikálja; (f) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére; (g) amely olyan információ, mely titoktartási kötelezettség nélkül a Titokszerző és/vagy kapcsolt vállalkozásai és/vagy azok Képviselői birtokában volt a Titokgazda és/vagy kapcsolt vállalkozása és/vagy azok Képviselő általi közlést megelőzően; (h) amely köztudomású információnak minősül; (i) amelyet a Titokszerző és/vagy kapcsolt vállalkozásai és/vagy azok Képviselői a Titokgazda és/vagy kapcsolt vállalkozása és/vagy azok Képviselői előzetes írásbeli felhatalmazása alapján hoztak nyilvánosságra.

11.4. A jelen titoktartási klauzula szerint nyilvánosságra hozott minden Bizalmas Információ a Titokgazda tulajdonában marad és nem másolható vagy reprodukálható a Titokgazda előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve azokat a másolatokat, amelyek az Együttműködési Célhoz feltétlenül szükségesek. A Bérleti Szerződés megszűnésekor, vagy a Titokgazda erre irányuló írásbeli kérelmétől számított 15 (tizenöt) napon belül, a Titokszerző köteles (a) visszaadni minden Bizalmas Információt a Titokgazdának, annak minden másolatával és részével együtt, vagy (b) írásban igazolni, hogy az összes ilyen Bizalmas Információ megsemmisítésre vagy törlésre került. A Titokszerző jogosult azonban visszatartani (a) a Bizalmas Információk egy archivált másolatát, amelyek csak a Bérleti Szerződéssel és/vagy Együttműködési Céllal kapcsolatos bármely vita esetén használható fel; vagy (b) bármilyen Bizalmas Információt, olyan mértékben, amilyen mértékben azt az alkalmazandó jogszabályok előírják, vagy az egy hatóság által támasztott követelményeknek történő megfeleléshez szükséges. A fentiekre tekintet nélkül, az elektronikus kommunikációk és a Titokszerző szokásos vagy rutinszerű hálózati biztonsági mentési gyakorlatának, vagy belső megfelelőségi irányelveinek részeként készített másolatok vagy mentett Bizalmas Információk visszatarthatók, de azokra a jelen titoktartási klauzula feltételei alkalmazandók mindaddig amíg azokat, az esettől függően, vissza nem adják vagy meg nem semmisítik, vagy nem törlik.

11.5. A Bérlő és Bérbeadó jelen titoktartási klauzula alapján fennálló kötelezettségei teljes egészében érvényben maradnak a Bérleti Szerződés aláírásától az Együttműködési Cél megszűnéséig és ezt követően az annak megszűnésétől számított 5 (öt) évig.

12. KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

12.1. Minden értesítés, melyet a Bérleti Szerződés szerinti bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan az egyik Fél a másiknak küld, megfelelően átadottnak számít, ha azt a másik Fél részére személyesen átadták, illetve az értesítése megfelelően kézbesítettnek számít, ha azt – az alábbi szabályok szerint – az Egyedi Szerződésben kapcsolattartási címként megjelölt értesítési címre vagy ekként megjelölt e-mail címre elküldték, azzal azonban, hogy a fizetési felszólítást, a Bérleti Szerződés egyoldalú megszüntetéséről szóló iratokat (pl. rendkívüli felmondás) mindenképpen postán, tértivevényes ajánlott levélben kell megküldeni a másik Fél részére. Felek által a jelen pont szerint elküldött értesítéseket – ideértve a személyesen vagy futár útján történő kézbesítést, az e-mail címre történt megküldést és a postai úton, ajánlott tértivevényes levélben történt megküldést – a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: (a) személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az adott Félnél igazoltan átadják; (b) az e-mail útján megtett értesítéséket közöltnek kell tekinteni, amikor a küldő Fél részéről a megküldés igazolhatóan megtörtént; (c) ajánlott tértivevényes levélben történt megküldés esetén amikor annak kézbesítése igazoltan megtörténik, vagy amennyiben a küldemény „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „átvételt megtagadta” vagy „elköltözött” vagy „kézbesítés akadályozott” jelzéssel, vissza a másik Fél címéről, vagy amennyiben a kézbesítés sikertelensége a címzett magatartására vezethető vissza, akkor a küldemény visszaérkezésének napja tekintendő a kézbesítés napjának, míg a „nem kereste” jelzéssel történő visszaérkezés esetén a sikertelen kézbesítést követő 5. (ötödik) munkanapot.

12.2. Amennyiben az Egyedi Szerződésben megadott kapcsolattartási adatokban változás következik be, arról a változással érintett Fél haladéktalanul és késedelem nélkül köteles a másik Felet írásban, a fentieknek megfelelően tájékoztatni, melyet követően a változott adatnak megfelelően kell az értesítéseket közölni. A jelen pont szerinti adatok változása esetén a Bérleti Szerződést nem szükséges módosítani.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

13.1. Felelősségkorlátozás: A Bérbeadó valamennyi közvetett kárért (beleértve különösen, de nem kizárólagosan a tapadó károkat, következmény károkat, elmaradt vagyoni előnyt, a Bérleti Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben a tényleges vagy várható nyereség elvesztését, az üzleti tevékenység megszakításából eredő veszteségeket, a goodwill vagy a jó hírnév elvesztését, megsértését, vagy bármely közvetett, különös vagy következményes költséget, kiadást, veszteséget) való felelőssége kizárt. A Bérbeadó a közvetett károkért és elmaradt hasznokért még akkor sem felel, ha az ilyen költség, kiadás, veszteség vagy kár észszerűen előre látható volt, vagy a Bérbeadó észszerűen azt előre láthatta volna. Amennyiben a Bérlő a Bérleti Díjat az Egyedi Szerződés alapján évente köteles fizetni, úgy a Bérbeadó felelőssége a Bérlővel szemben a Bérleti Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben felmerülő – a jelen pont szerint ki nem zárt – károkért (beleértve akár a Bérleti Szerződés, akár szavatossági kötelezettség, akár törvényes kötelezettség megszegéséből eredően okozott károkat) a Bérleti Díj éves teljes összegének 16% hányadában korlátozott. Amennyiben a Bérlő a Bérleti Díjat az Egyedi Szerződés alapján havonta köteles fizetni, úgy a Bérbeadó felelőssége a Bérlővel szemben a Bérleti Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben felmerülő – a jelen pont szerint ki nem zárt – károkért (beleértve akár a Bérleti Szerződés, akár szavatossági kötelezettség, akár törvényes kötelezettség megszegéséből eredően okozott károkat) a Bérleti Díj 2 havi összegében korlátozott. A jelen pontban rögzített felelősségkizárások és korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségre. A fentiekben írtakon túlmenően minden más tekintetben vagy jogalapon a Bérbeadó kártérítési felelőssége kifejezetten kizárt, azzal azonban, hogy ha konkrét esetben a Bérbeadó felelősség csak korlátozható lenne, de nem tartozik a fenti korlátozások egyikének hatálya alá sem, akkor a Bérbeadó felelőssége az alkalmazandó jogszabályok és a Felek szándéka szerint a lehető legnagyobb mértékben korlátozottnak tekintendő. Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti felelősséget kizáró, valamint korlátozó rendelkezésekre a Felek a Bérleti Díj összegében történő megállapodás során figyelemmel voltak. Hacsak jogszabály kógens rendelkezése eltérően nem rendelkezik, a Bérbeadóval szemben bármilyen jogcím alapján támasztott kártérítési igények a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősséget, 1 (egy) év alatt évülnek el. Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával elismeri, hogy Felek üzleti érdekeiket a lehető legmesszebbmenően figyelembe véve a fent leírt kockázatmegosztási módszert választották, amelyet a Bérlő arányosnak fogad el, így a Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával lemond feltűnő értékaránytalanság miatt a fenti felelősségkorlátozó vagy a felelősséget kizáró rendelkezések alapján történő megtámadási jogáról.

13.2. Módosítás: Hacsak a Bérleti Szerződés vagy annak bármely melléklete kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Bérleti Szerződés rendelkezéseinek, feltételeinek minden javítása, kiegészítése és módosítása írásban kell, hogy történjen a felhatalmazott képviselők aláírásával, ezek a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részévé válnak, és azonos érvénnyel bírnak, mint a Bérleti Szerződés maga.

13.3. A Bérleti Szerződés teljessége: Az ÁSZF az esetlegesen ahhoz csatolt Mellékletekkel, valamint az Egyedi Szerződés és annak mellékletei együtt alkotják a teljes, Felek közötti Bérleti Szerződést. A Bérleti Szerződés I. része az Egyedi Szerződés, míg a Bérleti Szerződés II. részre az ÁSZF. Valamennyi Melléklet ezennel a Bérleti Szerződés részéül rendelésre kerül, és minden szándék és cél szerint a Bérleti Szerződés részeként tekintendő. Bérbeadó kifejezetten kizárja a Bérlő részéről általános szerződési feltételek, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételek alkalmazását, ezek akkor sem alkalmazandóak, ha azok alkalmazása a konkrét esetben nem került kifejezetten kizárásra. A Bérleti Szerződés és annak mellékletei a Felek teljes megállapodását képezi, és a Felek között az jelen tárgykörre vonatkozóan létrejött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás és megegyezés helyébe lép.

13.4. Vis maior: Egyik Fél sem felelős a Bérleti Szerződésben meghatározott kötelezettségei részleges vagy teljes nemteljesítéséért, ha e részleges vagy teljes nemteljesítés oka Vis Maior esemény. A Vis Maiorra hivatkozó vagy hivatkozni kívánó Fél köteles erről a másik Felet haladéktalanul, de legkésőbb a Vis Maior esemény bekövetkezésétől vagy a Vis Maior esemény bekövetkezésével fenyegető helyzet kialakulásától számított 30 (harminc) munkanapon belül írásban értesíteni. Azonnali intézkedést kívánó esetben ezen értesítés telefonon vagy e-mail útján is közölhető, azzal, hogy ebben az esetben is köteles a Vis Maiorra hivatkozó vagy hivatkozni kívánó Fél közlését a másik Fél felé 30 (harminc) napon belül írásban is megerősíteni. Ha valamely Bérleti Szerződés szerinti kötelezettség teljesítésének késedelmét olyan Vis Maior esemény okozza, amely a másik Fél arról való értesítésétől számított 3 (három) hónapnál hosszabb ideig tart, a Felek kölcsönös megállapodás érdekében kötelesek megbeszélést folytatni arra vonatkozóan, hogy milyen módon folytassák a Bérleti Szerződés szerinti jogviszonyukat, vagy ha az szükséges, milyen módon szüntessék meg e jogviszonyt.

13.5. Részleges érvénytelenség: Amennyiben a Bérleti Szerződés bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul bármely hatályos vagy jövőbeli jogszabály alapján, úgy ez csak és kizárólag arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti a Bérleti Szerződés egészének érvénytelenségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljának.

13.6. Joglemondás: Amennyiben valamely Fél joglemondással él a másik Fél által a Bérleti Szerződés szerinti valamely kötelezettségének megszegése vagy hibája esetében, az semmiképpen sem tekinthető vagy értelmezhető úgy, hogy jóváhagy vagy joglemondással él az ilyen másik Félnek ugyanazon vagy más, a Bérleti Szerződés szerinti kötelezettségének megszegése vagy azzal kapcsolatos mulasztása esetében.

13.7. Szerződés-átruházás: A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Bérleti Szerződés aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:209. § (1) bek.-ben foglaltakra tekintettel, kifejezetten, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a szerződés-átruházáshoz, vagyis ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérleti Szerződés alapján fennálló jogait, követeléseit vagy kötelezettségeit harmadik személyre (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Bérbeadó kapcsolt vállalkozásait) átruházza. A Bérlő a fentiek szerint tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen pontban foglalt szerződés-átruházásra irányuló előzetes hozzájárulására tekintettel a szerződésátruházás a Bérleti Szerződésben maradó Fél, vagyis jelen esetben a Bérlő értesítésével válik hatályossá. A szerződés-átruházásról a Bérbeadó a Bérlőt írásban értesíti.

13.8. Irányadó jog és jogviták: A Bérleti Szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog irányadó. Bármely, a Bérleti Szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő jogvita, ellentmondás vagy igény, beleértve az annak fennállására, érvényességére, megszegésére vagy megszűnésére vonatkozó bármely kérdést is, eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékes.

13.9. ÁSZF elfogadása: A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával elismeri és igazolja, hogy az ÁSZF-et a Bérleti Szerződés aláírását megelőzően megtekintette és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.