A WÜRTH INDUSTRY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ORSY®MAT ESZKÖZKEZELŐ AUTOMATA BÉRBEADÁSA TÁRGYÁBAN, MINT BÉRLETI SZERZŐDÉS II. RÉSZE

 

1. FOGALMAK:

Az Általános Szerződési Feltételekben máshol meghatározott kifejezéseken felül, az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a nagy kezdőbetűvel jelölt és az alábbiakban meghatározott kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

• „Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”: jelenti a Bérbeadó és a Bérlő között létrejött Bérleti Szerződésnek az általános szerződési feltételeit, mely a létrejött Bérleti Szerződés II. részét képezi, és amely tartalmazza a Felek közötti valamennyi olyan szerződési feltételt, amely az Egyedi Szerződésben nem szerepel, valamint amely általános szerződési feltételeket az Egyedi Szerződésben meghatározottak kiegészítenek vagy módosítanak, és amely az Egyedi Szerződéssel együtt alkotja a Felek között létrejött Bérleti Szerződést;

• „Beüzemelés”: jelenti az Eszköz(ök)nek az Üzemeltetési Helyen történő telepítését rendeltetésszerű használatának megkezdése érdekében, mely során beállításra kerül adott Eszközhöz kapcsolódó szoftver is – az adott Eszköz tekintetében választható lehetőségek figyelembevételével – a Bérlő képviselője által kiválasztott felhasználási módozatnak megfelelően. A Beüzemelés során Bérbeadó teljesíti a Bérleti Szerződés 6. pontjában foglaltakat;

• „Beüzemelési Határidő”: jelenti az Egyedi Szerződésben meghatározott határidőt, amelyen belül a Bérbeadó Eszköz(ök)et jogosult és köteles beüzemelni;

• „Beüzemelés Napja”: jelenti a Beüzemelési Határidőn belüli, a Bérbeadó által megjelölt azon napot, amelyen a Bérbeadó Eszköz(ök)et beüzemeli;

• „Bérleti Díj”: jelenti az Általános Szerződési Feltételek 4.1. pontjában meghatározottakat;

• „Bérleti Jogviszony Kezdőnapja”: jelenti ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottakat;

• „Bérleti Jogviszony Utolsó Napja”: jelenti az Egyedi Szerződésben ekként megjelölt időpontot;

• „Bérleti Szerződés”: jelenti a Bérbeadó és a Bérlő között létrejött Bérleti Szerződést, amely jelenti együttesen az Egyedi Szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket és úgyszintén azoknak a valamennyi helyesbítését, kiegészítését, módosítását;

• „Bizalmas Információ”: jelenti a másik Fél üzleti tevékenységével, a Bérleti Szerződés megkötésével, teljesítésével és megszűnésével, továbbá a másik Fél által bizalmasnak minősített know-how-val, szabadalmazott eljárásokkal, dokumentumokkal, adatokkal és rajzokkal kapcsolatos valamennyi információt, amely korábban, jelenleg vagy a későbbiekben, de a Bérleti Szerződéssel összefüggésben kerül a Fél birtokába a Fél vagy kapcsolat vállalkozása felől, függetlenül attól, hogy annak birtokába közvetlenül vagy közvetve, írásban vagy szóban, avagy megfigyelés útján jut. Ideértendő különösen, de nem kizárólagosan a meglévő és a jövőbeli termékekkel kapcsolatos fejlesztések, a Bérbeadó és a Bérbeadóval üzleti kapcsolatban álló személyek vagy vállalkozások által forgalmazott, már nem forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások, a Bérbeadó szervizkönyvei és árlistái, illetve Bérbeadó által rendelkezésre szervizkönyvek és árlisták, valamint a Bérbeadó általános üzleti tevékenységéhez kapcsolódó információk (ideértve az értékesítést, a költségeket, a nyereséget, a vásárlók listáját és az árképzési módszereket), függetlenül attól, hogy azokat átadáskor Bizalmas Információként jelölték-e meg;

• „Egyedi Szerződés”: jelenti a Bérleti Szerződés egyedileg megtárgyalt szerződéses feltételeit tartalmazó, írásba foglalt megállapodást, amely a mely a Bérleti Szerződés I. részét képezi, és amely az Általános Szerződési Feltételeket kiegészíti vagy módosítja, és az Általános Szerződési Feltételekkel (ideértve annak valamennyi mellékletét is) együtt alkotja a Felek között létrejött Bérleti Szerződést;

• „Eszköz(ök)” : jelenti a Bérleti Szerződés tárgyát képező dolgot vagy dolgokat, melyeket a Bérbeadó a Bérleti Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe ad a Bérlőnek, a Bérlő pedig Bérbe vesz a Bérbeadótól. Amennyiben a Bérleti Szerződés az Eszközt, mint a bérlet tárgyát említi, úgy abban az esetben valamennyi bérbe adott, illetve bérbe vett Eszköz értendő alatta, valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt;

• „Felek”: jelenti együttesen a Bérbeadót és a Bérlőt;

• „Kiszállítási Cím”: jelenti az Egyedi Szerződésben meghatározott címet;

• „Kiszállítási Határidő”: jelenti az Egyedi Szerződésben meghatározott határidőt, melyen belül a Bérbeadó köteles a Bérleti Szerződésben foglalt feltételekkel kiszállítani az Eszköz(öke)t;

• „Kiszállítás Napja”: jelenti a Kiszállítási Határidőn belüli, Bérbeadó által megjelölt azon napot, amikor az Eszköz(ök) a Kiszállítási Címre kiszállításra és átadásra kerül(nek);

• „Üzemeltetési Hely”: jelenti a Kiszállítási Cím területén található azon helyszín(eke)t, ahol az adott Eszköz(ök) beüzemelésre kerülhet(nek) a Bérbeadó által és ahol a Bérlő köteles a Beüzemelést követően az Eszköz(öke)t üzemeltetni. Abban az esetben, ha a Bérleti Szerződés tárgyát egynél több Eszköz bérbeadása képezi, melyek Kiszállítási Címen különböző Üzemeltetési Helyen kerülnek telepítésre, abban az esetben a Bérleti Szerződés alkalmazásában az „Üzemeltetési Hely” kifejezés alatt minden olyan helyszín értendő, ahol valamely Eszköz beüzemelésre kerül. Az Üzemeltetési Hely a Bérlő által kerül meghatározásra a Beüzemelés Napján, azzal, hogy az Üzemeltetési Helynek meg kell felelnie az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek;

• „Vis Maior”: jelent minden olyan rendkívüli eseményt, amely a Fél ellenőrzési körén kívül esik, a Fél számára előre nem látható, elkerülhetetlen, és nem a Fél hibájának következménye. Az ilyen események közé tartoznak egyebek mellett a háború, zavargás, felkelés, blokád vagy embargó, tűzvész, robbanás, földrengés, járvány, áradás, terrorcselekmény, szélvihar. A Bérleti Szerződés alkalmazásában Vis Maiornak minősül továbbá az olyan jogszabály, állami irányítás egyéb eszköze vagy valamelyik Félre kötelező szabályozás is, amely a Bérleti Szerződés megkötésének idején a Fél előtt nem volt ismeretes, és erről nem is kellett tudnia, a Fél által ésszerű módon nem befolyásolható, és amely a teljesítést lehetetlenné vagy gazdaságilag aránytalanul terhessebbé teszi.

 

2. AZ ESZKÖZ(ÖK), MINT A BÉRLEMÉNY TÁRGYA(I):

2.1. Az Eszköz(ök) az Egyedi Szerződésben kerülnek meghatározásra.

2.2. A Bérleti tárgyát képező Eszköz(ök) műszaki specifikációja és főbb tulajdonságai és használati utasítása elektronikus formában, a

https://www2.wuerth.hu/download/szolgaltatasok/ORSYmat%20FP%20Master%20%C3%A9s%20Satelite%20automata.pdf

https://www2.wuerth.hu/download/szolgaltatasok/ORSYmat%20HX%20Master%20%c3%a9s%20Satelite%20automata.pdf

https://www2.wuerth.hu/download/szolgaltatasok/ORSYmat%20RT%20Master%20%c3%a9s%20Satelite%20automata.pdf

internetes linken keresztül ismerhetők meg. Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott linken szereplő, az Eszköz(ök) műszaki specifikációját és főbb tulajdonságait tartalmazó leírásokat, használati utasításokat megismerte, az Eszköz(ök) azt/azokat a Bérlő az általa előzetesen lefolytatott teljes körű vizsgálatoknak megfelelően a Bérleti Szerződés szerinti célra alkalmasnak tekinti. A jelen pontban foglalt internetes linken az Eszköz(ök) műszaki specifikációját és főbb tulajdonságait tartalmazó leírás(ok), valamint használati utasítás(ok) az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletét képezi(k), és az/azok a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k), abban az esetben is, ha az/azok nem kerülnek kinyomtatásra és a Felek aláírásukkal azt/azokat nem látják el.

2.3. A Bérlő az Eszköz(öke)t a rendeltetése/rendeltetésük szerint jogosult és köteles használni, a Bérleti Szerződésben foglalt feltételekkel.

 

3. A BÉRLETI SZERZŐDÉS HATÁLYA:

3.1. A Bérleti Szerződést a Felek az Egyedi Szerződésben meghatározottak szerinti időtartamra kötik meg. Amennyiben az Egyedi Szerződésben másként nem kerül meghatározásra, a bérleti jogviszony kezdőnapja (a továbbiakban: Bérleti Jogviszony Kezdőnapja) az Eszköz(ök) Kiszállítási Címre történő kiszállításának és átadásának napja. A bérleti jogviszony utolsó napja (a továbbiakban: Bérleti Jogviszony Utolsó Napja) az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra.

3.2. A bérleti jogviszony nem alakulhat át határozatlan időtartamúvá, a Bérbeadó kizárja a Ptk. 6:338. § (1) bek. alkalmazását a bérleti jogviszony vonatkozásában, melyet Bérlő az Egyedi Szerződése aláírásával kifejezetten elfogad.

 

4. A BÉRLETI DÍJ:

4.1. A Bérlő az Eszköz(ök) használatáért bérleti díjat (a továbbiakban: Bérleti Díj) köteles fizetni a Bérbeadónak. A Bérleti Díj mértéke az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra.

4.2. A Bérleti Díj – a Felek eltérő, írásbeli megállapodása hiányában – havonta, a Bérbeadó által kibocsátott számla ellenében, az Egyedi Szerződésben rögzítettek szerint fizetendő.

4.3. A Bérleti Díj után a mindenkor érvényes magyar jogszabályok szerinti általános forgalmi adót kell megfizetni.

4.4. A Bérlő az első Bérleti Díjat, azaz a Beüzemelés Napját érintő hónapra vonatkozó időszakra esedékes Bérleti Díjat legkésőbb a Beüzemelés Napját követően az erről szóló Bérbeadói értesítés és a vonatkozó számlában feltüntetett esedékességi időpontig köteles megfizetni a Bérbeadó részére. Az első Bérleti Díj összege – amennyiben a Beüzemelés Napja nem az adott hónap első napjára esik – a Beüzemelés Napja és a Beüzemelés Napját érintő hónap utolsó napjáig terjedő időszakra arányosan kerül kiszámításra és ekként fizetendő (ennek megfelelően tehát az első Bérleti Díj összege a következőképp számítandó: A Bérleti Díj összegét szükséges elosztani a Beüzemelés Napjával érintett hónap napjaival és az így kapott számot szükséges szorozni a Beüzemelés Napjától a Beüzemelés Napjával érintett hónap utolsó napjáig az adott hónapban lévő napok számával). A további Bérleti Díjak a Bérleti Szerződés egyéb rendelkezési szerint fizetendők.

4.5. Adott hónapra vonatkozó Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó számlán megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

4.6. Az Eszköz(ök) használata során és azzal összefüggésben felmerült közüzemi díjakat értelemszerűen a Bérlő köteles megfizetni az adott szolgáltató felé.

 

5. AZ ESZKÖZ(ÖK) KISZÁLLÍTÁSA, ÁTADÁSA:

5.1. A Bérbeadó köteles az Eszköz(ök) kiszállításáról (saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével) és a Bérlő részére történő átadásáról gondoskodni legkésőbb a Kiszállítási Határidőn belül, az Egyedi Szerződésben meghatározott Kiszállítási Címre.

5.2. A Bérbeadó legkésőbb a Kiszállítási Határidőn belül bármikor teljesítheti az Eszköz(ök) kiszállítására, átadására vonatkozó kötelezettségét azzal, hogy a Kiszállítás Napja előtt legalább 3 (három) nappal köteles értesíteni a Bérlőt, megjelölve a Kiszállítás Napját és a Kiszállítás Napján belüli, kiszállításra, illetve átadásra vonatkozó időszakot. A Bérbeadó által megjelölt Kiszállítási Naptól és a Kiszállítás Napján belüli, kiszállításra, illetve átadásra vonatkozó időszaktól a Felek közös akarattal eltérhetnek.

5.3. A Bérlő köteles biztosítani az Eszköz(ök) pontos átadási helyének könnyű és biztonságos megközelítését, valamint az Eszköz(ök) átvételét a Kiszállítási Címen.

5.4. Amennyiben az Eszköz(ök) kiszállítása, átadása a Bérlőnek felróható okból, vagy a Bérlő hibájából, vagy a Bérlő érdekkörében felmerülő okból meghiúsul, és a vonatkozó kötelezettségeit a Bérlő a Bérbeadó írásos felszólításának átvételétől számított 8 (nyolc) napos póthatáridőn belül sem teljesíti, úgy a Bérbeadó a Bérleti Szerződéstől jogosult elállni, és a Bérlő 3 (három) havi Bérleti Díjnak megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni a Bérbeadó részére.

5.5. Az Eszköz(ök) kiszállítása teljesítettnek minősül, amikor azokat a Bérbeadó (vagy igénybe vett fuvarozója) a Bérlő rendelkezésére bocsátja az érkező fuvarozási eszközön kirakásra készen a Kiszállítási Címen. A Kiszállítási Címen történő átadással az Eszköz(ök) vonatkozásában a kárveszély átszáll a Bérlőre. Az Eszköz(ök) átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében kerülnek átadásra.

5.6. A Bérlő köteles saját költségére és kockázatára gondoskodni az Eszköz(ök) átvételéről, annak személyi feltételeiről és az ehhez szükséges megfelelő biztonságvédelmi feltételekről, valamint biztosítani a kiszállított Eszköz(ök) saját vagyontárgyaitól és a Kiszállítási Címen található egyéb dolgoktól elkülönült helyen történő őrzését. A Bérlő a Beüzemelés és a Bérleti Szerződés szerinti oktatás megtörténtéig – a Bérleti Szerződésben rögzített egyéb korlátozások megtartása mellett – az Eszköz(öke)t semmilyen módon nem használhatja, nem hasznosíthatja.

 

6. AZ ESZKÖZ(ÖK) BEÜZEMELÉSE

6.1. A Bérbeadó köteles az Eszköz(ök) Beüzemeléséről gondoskodni legkésőbb az Egyedi Szerződésben meghatározott határidőben (a továbbiakban: „Beüzemelési Határidő”), az Üzemeltetési Helyen.

6.2. A Beüzemelést a Bérbeadó az Egyedi Szerződésben meghatározott beüzemelési díj ellenében teljesíti, melynek összegét a Bérlő a vonatkozó számla alapján köteles megfizetni.

6.3. A Bérbeadó legkésőbb a Beüzemelési Határidőn belül bármikor teljesítheti a Beüzemelésre vonatkozó kötelezettségét azzal, hogy a Beüzemelés Napja előtt legalább 3 (három) nappal köteles értesíteni a Bérlőt, megjelölve a pontos időpontot. A Bérbeadó által megjelölt Beüzemelési Naptól a Felek közös akarattal eltérhetnek.

6.4. A Bérlő köteles az Eszköz(ök) elhelyezéséhez, így a Beüzemeléséhez szükséges megfelelő területet (azaz az Üzemeltetési Helyet) kialakítani. Az Eszköz(ök)nek a Beüzemeléséhez és az Eszköz(ök) folyamatos üzemeltetéséhez szükséges biztonsági és egyéb követelmények teljesülését a Bérlő biztosítja a saját költségén az Üzemeltetési Helyen a bérleti jogviszony tartama alatt. A Beüzemeléshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó főbb követelmények az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletében kerülnek meghatározásra, azonban a 1. számú mellékletében meghatározott felsorolás nem tekinthető teljes körű felsorolásnak. A Bérbeadó mindaddig megtagadhatja a Beüzemelést, ameddig a Bérlő által megjelölt Üzemeltetési Hely nem felel meg beüzemelési, telepítési és üzemeltetési követelményeknek (beleértve a 1. számú mellékletben foglaltakat is).

6.5. Az Eszköz(ök) Beüzemelésekor a Bérlő köteles a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani az Eszköz(ök) Üzemeltetési Helyén lévő elektromos hálózati csatlakozó érintésvédelmi vizsgálatának érvényes jegyzőkönyvét.

6.6. Az Eszköz(ök) Kiszállítási Címen belüli területen belüli mozgatása és az Üzemeltetési Helyen történő elhelyezése (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a mozgatáshoz esetlegesen szükséges személyzetet, villás targoncát, emelő darut stb.) nem képezi a Bérbeadó feladatát, így ezen feladatok teljesítését a Bérlő köteles biztosítani saját költségén.

6.7. A Bérlő vállalja, hogy az Eszköz(ök) Beüzemelését megelőzően, a Bérbeadó felhívásának megfelelően átadja a Bérbeadó részére a Beüzemeléshez szükséges és a Bérbeadó által elvárt valamennyi információt, valamint az Eszköz(ök)ben tárolni kívánt termékek mintáját, vagy a Bérbeadó kérése esetén a termékek listáját. A termékmintáknak a Bérbeadóhoz történő eljuttatásának szállítási költségét a Bérlő köteles viselni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Eszköz(ök)be kerülő tárgyak behelyezhető mennyiségére vonatkozóan, a megküldött termékminták vizsgálatát követően tud a Bérbeadó a Bérlő részére információt nyújtani.

6.8. Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, valamint nem áll fenn olyan tény / körülmény, mely akadályozza az Eszköz(ök) Kiszállítását és/vagy Beüzemelését és/vagy az Üzemeltetési Helyen történő működtetését. Bérbeadó alappal jogosult vélelmezni, hogy a Bérlő rendelkezik a Bérleti Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel.

 

7. OKTATÁS AZ ESZKÖZ(ÖK) MŰKÖDTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN:

7.1. A Bérbeadó az Eszköz(ök) működésével összefüggésben a Beüzemelést követően az Üzemeltetési Helyen a Bérlő részéről megjelölt személyek részére oktatást tart a következők szerint: (i) Üzemeltetési és töltési oktatás (a Bérlő által megjelölt személy oktatása az Eszköz(ök) töltéséhez szükséges műszaki információkról, az Eszköz(ök)ben elhelyezendő tárgyak csomagolásáról, spirálba helyezésének módjáról és sorrendjéről, kiakadt spirál visszahelyezéséről, hibatörlésről); (ii) Rendszerkezelő szoftver oktatás (pl. a Bérlő által megjelölt személy oktatása a vonatkozó szoftver felülettel, személyek felvétele a rendszerbe, kártya hozzárendelés, csoportok kialakítása, jogosultságok kezelése) (iii) Eszközhasználati oktatás (pl. Az Eszköz(ök)ben tárolt tárgyak kiadása, kivétele, kártyaolvasó, billentyűzet kezelése).

7.2. A Bérlő köteles a Beüzemelés Napján a megfelelő személyek (pl. Bérlő alkalmazottai, képviselői) részvételét biztosítani a Bérbeadó által teljesített oktatáson.

7.3. Az Eszköz(ök)re vonatkozó Beüzemeléséről és az Eszköz(ök) működésével kapcsolatos oktatásról a Bérbeadó jegyzőkönyvet vesz fel, melyet köteles a Bérlő képviselője is aláírni.

 

8. BÉRLŐ TOVÁBBI ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

8.1. A Bérlő köteles biztosítani az Eszköz(ök) kiszállításához és átadásához és a Beüzemeléshez szükséges behajtási engedélyeket és egyéb szükséges engedélyeket. A Bérbeadó azt vélelmezi, hogy a Bérlő az Eszköz(ök) kiszállításához és átadásához, továbbá a Beüzemeléshez, üzemeltetéshez esetlegesen szükséges minden engedéllyel, hozzájárulással, jóváhagyással rendelkezik.

8.2. A Bérlő az Eszköz(öke)t rendeltetésének és a Bérleti Szerződésben foglaltaknak megfelelően jogosult és köteles használni, valamint köteles gondoskodni az Eszköz(ök) szerződésszerű, valamint rendeltetésszerű használhatóságának megőrzéséről és külső tisztításáról. A Bérlő köteles biztosítani azt is, hogy az Eszköz(öke)t csak megfelelő szaktudással, gyakorlattal rendelkező személyzet használhatja.

8.3. A Beüzemelést és a Bérleti Szerződés szerinti oktatást, valamint a Bérleti Szerződésben megjelölt egyéb feltételek teljesülését követően a Bérlő használja az Eszköz(öke)t a saját költségén.

8.4. Az Eszköz(ök) üzemeltetése során a Bérlő által meghatározott személy jogosult Service Centerben tárolt adatok módosítására, új adatok feltöltésére (pl. jogosultságok beállítására). Valamennyi, az üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztráció a Bérlő kötelezettsége.

8.5. A Bérlő nem jogosult az Eszköz(öke)t a Beüzemelés Helyéről elmozdítani a Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül. A Bérlő az Eszköz(öke)t kizárólag áramvédő kapcsolóval ellátott hálózatról üzemeltetheti. Amennyiben az Eszköz(ök) áramvédő kapcsolóval (ÁVK) ellátott(ak), úgy annak/azoknak a jogszabályok szerinti ellenőrzése a Bérlő feladata, a Bérlő felelős azért, hogy az elektromos rendszer(ek) biztonságos és az Eszköz(ök) megfelelő működéséhez megfelelően működik/működnek. A Bérlő a saját költségén köteles gondoskodni az Eszköz(ök) használatához szükséges konnektor(ok) érintésvédelmi megfelelőségéről és bevizsgálásáról (beleértve a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzését /elvégeztetését is).

8.6. A Bérlő kizárólag az Egyedi Szerződés 2. számú mellékletében meghatározottak szerinti, valamint a Bérbeadó által írásban jóváhagyott termékeket tárolhatja az Eszköz(ök)ben. Az Eszköz(ök)ben nem tárolhatók olyan dolgok, melyek az Eszköz(ök) rendeltetésszerű működtetésével ellentétesek.

8.7. A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót, amennyiben az előre egyeztetett, az adott Eszköz tekintetében a vonatkozó helyre az eredetileg rögzítettekhez képest más dolgot kíván elhelyezni. Amennyiben az adott tárgy adott Eszközben történő tárolását a Bérbeadó nem hagyja jóvá, úgy a Bérlő azt nem jogosult elhelyezni az adott Eszközben.

8.8. A Bérlő felelős minden olyan kárért (beleértve a következményi károkat is), amely a rendeltetésellenes, szakszerűtlen vagy szerződésellenes, vagy egyéb, nem megfelelő használat következménye. Amennyiben valamely Eszköz meghibásodása a Bérlőnek felróható okból, vagy rendeltetésellenes, szakszerűtlen, vagy nem megfelelő üzemeltetésből, vagy a Bérlő hibájából, vagy Bérlő érdekkörében felmerült okból következik be, akkor az okozott kár megtérítésén túl a Bérlő köteles a meghibásodás teljes időtartamára a Bérleti Díjat is megfizetni. A félreértések elkerülése végett Bérbeadó rögzíti, hogy a Bérlő az Eszköz(ök)re vonatkozó kötelezettségeinek megszegéséből, illetve a rendeltetésellenes, szakszerűtlen, vagy nem megfelelő üzemeltetésből, vagy a Bérlő hibájából, vagy Bérlő érdekkörében felmerült okból minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, valamint a bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté váló kárért és költségért is teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Bérlő felelősséget vállal különösen az általa, alkalmazottai, illetve megbízottjai, vállalkozói vagy ügyfelei, valamint az ezekkel kapcsolatos személyek tevékenységéért, az általuk az Eszköz(ök)ben okozott mindazon károkért, amelyek meghaladják a rendeltetésszerű használattal általában együtt járó minőségromlást és értékcsökkenést.

8.9. A Bérbeadó az Eszköz(ök) használatával és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek megszegéséből, valamint a Bérlő hibájából, vagy Bérlő érdekkörében felmerült okból származó károkról kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet postai vagy elektronikus úton eljuttat a Bérlőnek. Amennyiben a Bérlő a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített károkozással kapcsolatban 5 (öt) munkanapon belül írásban nem tesz a Bérbeadó nyilatkozatának ellentmondó észrevételt a Bérbeadó felé, úgy az abban foglalt, Bérlő általi károkozás ténye és az okozott kár mértéke a Bérlő részéről elismertnek tekintendő. Amennyiben a jelen pont szerint elismertnek tekintendő a károkozás, úgy a Bérbeadó írásban felszólítja Bérlőt az okozott kár megfizetésére, a Bérlő pedig a felszólításban foglaltak szerint köteles megtéríteni az okozott kárt. Amennyiben a Bérlő ellentmond a kárfelvételi jegyzőkönyvben foglaltaknak, úgy a Bérbeadó értelemszerűen jogi úton érvényesíti követeléseit.

8.10. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Eszközö(kö)n, illetve az Eszközzel/Eszközökkel összefüggésben semmilyen átalakítást nem végezhet, kivéve, ha a Bérbeadó előzetesen írásban másképp nyilatkozik. A Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Bérlő az Eszköz(ök)ön további jelzést, vagy reklámcélú megjelölést nem helyezhet el.

8.11. A Bérlő nem jogosult az Eszköz(öke)t albérletbe adni, vagy bármely egyéb módon harmadik személy részére használatba adni, valamint más személy birtokába vagy őrizetébe sem adhatja azokat a Bérbeadó írásba foglalt engedélye nélkül.

8.12. Az Eszköz(ök) javítására, szereléssel járó karbantartására kizárólag a Bérbeadó, illetve a Bérbeadó által meghatározott személyek (pl. Bérbeadó munkavállalója, megbízottja, vállalkozója) jogosultak. Amennyiben a Bérlő rendellenességet észlel, haladéktalanul köteles a Bérbeadót értesíteni, az értesítés elmulasztásából eredő károkért pedig a Bérlő felelős. Ha az Eszköz(ök)ön olyan munkálatok elvégzése válik szükségessé, amely a Felek megállapodása alapján a Bérbeadó feladata, azt a Bérlő előre egyeztetett időpontban tűrni köteles.

8.13. Az Eszköz(ök)ben elhelyezett tárgyak állag- és értékvédelme a Bérlő kockázati köréhez tartozik. A Bérlő vállalja, hogy az Eszköz(öke)t megfelelően őrzi.

8.14. A Bérlő köteles a Bérleti Szerződés alapján fennálló jogviszonyból eredő jogait a Bérbeadó jogainak, valamint törvényes és gazdasági érdekeinek legmesszebbmenő figyelembevételével gyakorolni.

 

9. BÉRBEADÓ ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

9.1. Az Eszköz(ök) rendeltetésszerű használatát a Bérbeadó vagy közreműködője jogosult a Bérlő indokolatlan zavarásának lehetőség szerinti mellőzésével ellenőrizni, így különösen e célból az Üzemeltetési Helyet magában foglaló területre belépni, és az észlelt hiányosságokra, vagy az esetleges szerződésszegő magatartásra a Bérlő figyelmét felhívni. A Bérbeadó vagy közreműködője az ellenőrzésre időbeli korlátozás nélkül jogosult, azzal, hogy az ellenőrzés nem akadályozhatja a Bérlő rendeltetésszerű joggyakorlását, működését, valamint az ellenőrzés nem járhat a Bérlő zaklatásával.

9.2. Az Eszköz(ök) szereléssel járó karbantartására, illetve javítására a Bérbeadó jogosult és köteles. Az Eszköz(ök) Bérlőnek fel nem róható és a Bérlő érdekkörén kívül eső meghibásodása esetén a Bérbeadó haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanappal a meghibásodás írásbeli bejelentését követően köteles a hiba elhárítását saját költségén megkezdeni díjmentesen. Amennyiben az Eszközben meghibásodott tartozék / alkatrész nem javítható, úgy a Bérbeadó gondoskodik az adott meghibásodott tartozék / alkatrész cseréjéről. A Bérbeadó kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a hibaelhárítást nyújtó személyzet a kiszálláskor elsődlegesen hibafeltárást végez és – amennyiben az a hiba jellege és az elvégzendő hibaelhárítás anyag- és alkatrész igénye alapján ugyanazon kiszállás alkalmával lehetséges – ezt követően elvégzi az adott meghibásodott Eszköz(ök) hibáinak/hibájának elhárítását. Abban az esetben, ha a hibaelhárítás olyan alkatrészt igényel, amelynek előzetes megrendelésére van szükség, akkor a Bérbeadó az adott alkatrész beérkezése után vállalja a hibaelhárítás befejezését. A Bérbeadó kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy fenti határidő csupán a hibafeltárás megkezdésére vonatkozik, az semmilyen körülmények között nem értelmezhető a Bérbeadónak a hiba ezen határidőben történő elhárítására vonatkozó kötelezettségvállalásaként.

9.3. Az Eszköz(ök) Bérlőnek felróható vagy a Bérlő érdekkörében felmerülő okból történő meghibásodása esetén a Bérbeadó a Bérlő költségére javítja ki az Eszköz(öke)t, valamint a Bérlő részére a Bérlő költségére biztosíthat csereeszközt, vagy cseretartozékot, amit a meghibásodott Eszköz, vagy tartozék használati helyére állíthat ki a Bérbeadó. A Bérbeadó az így teljesített, javítással és cserével összefüggésben felmerülő költségekről jogosult a Bérlő felé számlát kiállítani, melynek összegét a Bérlő a vonatkozó számlában foglaltak szerint köteles kiegyenlíteni.

9.4. A Bérbeadó jogosult alappal vélelmezni, hogy: (i) az Eszköz(ök) átadás-átvételére és oktatásra vonatkozó jegyzőkönyvet aláíró személy a Bérlő képviseletében ezen jegyzőkönyv aláírására jogosult, valamint (ii) az oktatáson részt vevő és a kezelési utasítást átvevő személy a Bérlő képviseletében az oktatáson részt venni és a kezelési utasítást átvenni jogosult, valamint (iii) az Eszköz(ök)re vonatkozó Beüzemeléséről és az Eszköz(ök) működésével kapcsolatos oktatásról szóló jegyzőkönyvet aláíró személy ezen jegyzőkönyv aláírására jogosult, ugyanis a Bérlő kötelezettsége annak biztosítása, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti események megtörténtekor a helyszínen tartózkodjon olyan személy, aki ezekre jogosult. Amennyiben a jelen pontban foglaltakat nem megfelelő személy írja alá a Bérlő részéről, úgy a Bérbeadót ezért semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

 

10. A SERVICE CENTER ÜZEMELTETÉSE

10.1. Bérbeadó a Service Center portált üzemelteti annak érdekében, hogy a termékautomata statisztikáihoz a Bérlő is hozzáférjen.

10.2. A Bérlő regisztrációját a Service Center használatának megkezdéséhez Bérbeadó végzi el a Bérlővel egyeztetettek szerint.

10.3. A regisztrációhoz szükséges és a Service Center szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Bérlő felel. A Bérlő elfelejtett jelszavából, vagy annak illetéktelenek számára való hozzáféréséből eredő károkért a Bérbeadót felelősség nem terheli. A Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, ha annak gyanúja merül fel, hogy a Service Centerhez illetéktelen személyek szereztek hozzáférést. A Bérlő regisztrációjának menetéről folyamatábra vagy egyéb tájékoztató alkalmazásával nyújthat a Bérbeadó segítséget.

10.4. A Bérbeadó a Service Center használatát a mindenkor elérhető formájában biztosítja a Bérlő számára és nem vállal felelősséget annak bármely eszközön való megfelelő működéséért. A Bérbeadó nem vállal biztosítékot, sem szavatosságot, sem jótállást arra, hogy a Service Center hozzáférése vagy használata folyamatos, zavartalan vagy hibamentes, a Bérbeadó minden ezekből eredő hiba tekintetében felelősségét kizárja. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Service Center bármikor, bármilyen okból (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a jogellenes külső behatást, támadást, vírusfertőzést, működési rendellenességet, programozási hibát) elérhetetlenné válhat. A Bérbeadó nem vonható felelősségre az ilyen problémákból eredő semmilyen teljesítési hiba vagy egyéb kár vagy veszteség miatt. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Service Centert bármely időpontban megváltoztassa, módosítsa (ideértve annak minden funkcióját, specifikációját és vizuális megjelenítését), amely nem igényli a Bérleti Szerződés módosítását, vagy akár a Service Centert megszüntesse.

 

10.5. A Service Centerrel kapcsolatos szerzői jogok:

A Service Centeren elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szövege, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Service Center szerkezeti felépítése, forráskódja, a Bérbeadó által használt vagy kifejlesztett szoftverekkel, szoftveres rendszerekkel, dokumentumokkal vagy információkkal kapcsolatos minden szellemi tulajdonhoz fűződő jog, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon is szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Würth Group. A Bérbeadó szavatol azért, hogy rendelkezik a szükséges szerzői jogokkal a Service Center szoftveres rendszere vonatkozásában.

A szoftveres rendszer a Bérbeadó használatában álló, Service Center domain-en keresztül elérhető, ezen a domain-en keresztül biztosított.

Bérbeadó Magyarország területére és a jelen szerződés hatályára szólóan időben korlátozott, át nem ruházható és át vagy tovább nem engedhető, nem kizárólagos felhasználási (licenc) jogot biztosít a Bérlő részére a Service Center szoftvertartalma vonatkozásában. A felhasználás kizárólag a szoftver rendeltetésszerű használatára (az ÁSZF 10.1. pontja szerinti funkcionalitásokra vonatkozóan) jogosítja a jogosultakat, a felhasználás a Bérleti Szerződés szerinti teljesítés céljára korlátozott. A rendeltetésszerű használat jogosultságát meghaladóan a jogosultak egyéb jogokat nem szereznek a szoftver vonatkozásában.

Bérlő a Bérleti Szerződés alapján semmilyen formában nem szerzi meg a Service Center szoftvertartalmának vagyoni szerzői jogait, azokat a Bérbeadó fenntartja. A Bérlő nem jogosult a forráskódok ismeretére, visszafejtésére vagy birtoklására.

A Bérleti Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérbeadó javára a fentiek szerint biztosított felhasználási jogosultságok is megszűnnek.

 

11. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE:

11.1. A Bérleti Szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározott határozott időtartam lejártával, a Bérleti Jogviszony Utolsó Napjával, vagy a Bérleti Szerződésben rögzített egyéb esetben szűnik meg. A Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:339. § (2) bekezdésétől eltérően a Bérleti Szerződést egyik fél sem jogosult a Bérleti Szerződést rendes felmondással megszüntetni.

11.2. A rendkívüli felmondás:

11.2.1. A Bérleti Szerződés – akár a határozott időtartam lejártát megelőzően is – megszűnik, amennyiben valamelyik Fél – a másik Fél súlyos szerződésszegése miatt – írásbeli nyilatkozatával, rendkívüli felmondással a Bérleti Szerződést felmondja.

11.2.2. A Bérleti Szerződést a Bérbeadó jogosult rendkívüli felmondással felmondani amennyiben: (a) a Bérlő az Eszköz(öke)t vagy azok bármelyikét nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja vagy a vonatkozó biztonsági és egyéb előírásokat nem tartja be és ezt a Bérbeadó erre irányuló felhívásában meghatározott határidőn belül sem orvosolja; vagy (b) a Bérlő a Bérleti Szerződés alapján fizetendő bármely összeg – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Bérleti Díjat és az ÁSZF 9.3. pontja szerinti javítási díjat és csereeszköz, cseretartozék biztosításának díját – megfizetésével késedelembe esik, és kötelezettségét a Bérbeadó erre irányuló írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül sem teljesíti; vagy (c) a Bérlő a Bérleti Szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti, illetve megszegi, ideértve különösen de nem kizárólagosan a következőket: (i) Bérlő az Eszköz(ök)ön a Bérbeadó által végzendő javítási, karbantartási munkák elvégzését akadályozza vagy korlátozza; (ii) Bérlő az Eszköz(ök)ön a Bérbeadó hozzájárulása nélküli átalakítást eszközöl; (iii) Bérlő az Eszköz(öke)t a Bérbeadó hozzájárulása nélküli albérletbe adja, használatát harmadik személynek részben vagy egészben átengedi vagy a bérlői jogokat és kötelezettségeket átruházza, és szerződésszegését és/vagy jogellenes magatartását a Bérbeadó erre irányuló felhívásában meghatározott határidőn belül sem orvosolja; vagy a (d) a Bérlő felszámolását az illetékes bíróság jogerős határozatával elrendeli, vagy a Bérlő csődeljárás, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás alá kerül; vagy (e) a Bérlővel szemben a Bérleti Díj 3 (három) havi összegét meghaladó összegű végrehajtási eljárás indul; vagy (f) A Bérlő az Eszközben a Bérbeadó által jóvá nem hagyott tárgyat helyez el.

11.2.3. A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Bérleti Szerződés alkalmazásában a fenti 11.2.2. d) – f) pontban meghatározott eseteket olyan súlyos ténynek tekintendő, melyre tekintettel a Bérbeadótól a Bérleti Szerződés fenntartása nem várható el, így a jelen esetkörök bármelyikének esetében a Bérbeadót megillető rendkívüli felmondási jog gyakorlásához előzetes írásbeli felszólításra nincs szükség és ezen esetekben a Bérbeadó azonnali hatállyal is jogosult felmondani a Bérleti Szerződést. A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy rendkívüli felmondási jog gyakorlását nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha – a fenti 11.2.2. d) – f) pontban meghatározott eseteket foglaltakon túlmenően – a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Bérbeadótól a Bérleti Szerződés fenntartása várható el és ezen esetekben a Bérbeadó azonnali hatállyal is jogosult felmondani a Bérleti Szerződést.

11.2.4. Amennyiben a Bérleti Szerződés a Bérbeadó által rendkívüli felmondással kerül megszüntetésre, úgy a Bérlő a Bérleti Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Bérbeadó részére a Bérleti Szerződésnek a megszűnéséből eredő valamennyi kárát megtéríteni. Amennyiben a Bérleti Szerződés határozott időtartamú, úgy ilyen kárnak tekinthető különösen, de nem kizárólagosan: (i) az Eszköz(ök) újrahasznosításáig eltelt időszak elmaradt Bérleti Díj bevétele, (ii) az Eszköz(ök) az újrahasznosítással kapcsolatos ügynöki jutalékok, jogi költségek, (iii) az Eszköz(ök) kiürítésével, helyreállításával, az Eszköz(ök)ben tárolt dolgok elhelyezésével, őrzésével, az ezen dolgokkal a vonatkozó jogszabályok alapján jogszerűen elvégzett cselekmények alapján felmerülő költségek.

11.2.5. A Bérlő abban az esetben jogosult a Bérleti Szerződés rendkívüli felmondására, ha az Eszköz(öke)t a Bérbeadónak felróható ok miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni, azzal, hogy a Bérlő a rendkívüli felmondási jogának gyakorlása előtt köteles a Bérbeadót írásban felszólítani, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges feltételeket állítsa helyre, és Bérlő köteles a felszólításában olyan ésszerű – de legalább 15 (tizenöt) napos – határidőt megszabni, amely alatt a Bérlő által kifogásolt, a Bérlő számára a rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy korlátozó állapot megszüntethető. Ha a Bérbeadó a Bérlő írásbeli felszólításában a fentiek szerint biztosított határidőn belül nem állítja helyre az Eszköz(ök) rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket, a Bérlő a Bérbeadóhoz írt felszólításában biztosított határnapot követő hónap utolsó napjára írásba foglalt rendkívüli felmondással élhet. A Bérlő részére jelen pont szerint biztosított felmondás esetén a felmondási idő legalább 15 (tizenöt) nap.

11.3. Bérleti jogviszony megszűnésekor/megszüntetésekor alkalmazandó eljárás:

11.3.1. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésének napján a Bérlő köteles az Eszköz(öke)t – ellenkező megállapodás hiányában kiürítve – a Bérbeadó birtokába bocsátani, azaz az Eszköz(ök) birtokát átruházni. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésének napján a Bérbeadó jogosult megszüntetni a Bérlő hozzáférését a Service Centerhez. A Service Centerben keletkezett adatok tekintetében a Bérbeadót semmilyen megőrzési, tárolási, átadási, vagy egyéb kötelezettség nem terheli.

11.3.2. Az Eszköz(ök)nek visszaszolgáltatásakor olyan állapotban (beleértve annak tisztasági állapotát is) kell lennie – leszámítva a használati idő során természetes úton, a rendeltetésszerű használat melletti elhasználódást, azaz a természetes elhasználódás mértékét –, és olyan tartozékokkal és alkatrészekkel kell rendelkeznie, mint amelyet a Beüzemelés Időpontjában tartalmazott (kivéve, ha a Bérbeadó a Bérlő kérelmére vagy saját döntése alapján a bérlet időtartama alatt hajtott végre módosítást, fejlesztést, mely esetben értelemszerűen ezeket kell megfelelően tartalmaznia), erről pedig a Bérlő köteles értelemszerűen gondoskodni.

11.3.3. Az Eszköz(ök) átadás-átvételéről a Bérlő és a Bérbeadó képviselői közös jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben többek között rögzítik az Eszköz(ök) állapotát és a Felek vagy bármely Fél által az Eszköz(ök) állapota vagy a birtokátruházás kapcsán relevánsnak tekintett tényeket. A Bérbeadó jogosult alappal vélelmezni, hogy a jelen pont szerinti jegyzőkönyvet aláíró személy a Bérlő képviseletében az Eszköz(ök) átadására és a jelen pont szerinti jegyzőkönyv átvételére jogosult, ugyanis a Bérlő kötelezettsége annak biztosítása, hogy az átadás időpontjában a helyszínen tartózkodjon olyan személy, aki az Eszköz(ök) átadására a jelen pont szerinti jegyzőkönyv aláírására jogosult.

11.3.4. Amennyiben a Bérlő bármely Eszköz(öke)t jogosulatlanul visszatart, úgy a túlhasználat idejére – kártérítési kötelezettségének, továbbá az esetleges egyéb szankciók érintetlenül hagyása mellett - havonta a teljes Bérleti Díj kétszeresével megegyező használati díjat (tört hónap estén és arra vonatkozóan pedig értelemszerűen a teljes havi Bérleti Díj kétszeresével megegyező mértékű használati díj arányos részét) köteles fizetni a Bérbeadó részére abban az esetben is, ha az adott Eszköz(öke)t valójában nem is használja. Az előbbi összeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség mellett a Bérlő minden olyan kárért is felel, amely Eszköz(ök) jogosulatlan visszatartása nélkül nem következett volna be.

11.3.5. A Bérlő a Bérleti Jogviszony Utolsó Napjával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond az őt megillető birtokvédelmi jogáról a Bérbeadóval szemben, és felhatalmazza a Bérbeadót arra, hogy önhatalommal birtokba vegye az Eszköz(öke)t.

 

12. TITOKTARTÁS:

12.1. Mind a Bérlő, mind pedig a Bérbeadó titokgazda („Titokgazda”) és titokszerző („Titokszerző”) is egyben az ÁSZF 12. pontjában foglalt titoktartási klauzula alkalmazásában.

12.2. A Titokszerző vállalja a Titokgazda felé, hogy: (a) a Bizalmas Információt titokban tartja és bizalmasan kezeli; (b) a Bérleti Szerződés teljesítésén, mint együttműködési célon (a továbbiakban: „Együttműködési Cél”) kívül a Bizalmas Információt semmilyen más célra nem használja vagy hasznosítja; (c) semmilyen Bizalmas Információt sem közvetlenül, sem közvetve nem hoz nyilvánosságra vagy bárki számára hozzáférhetővé, sem egészben sem részben, kivéve, ha a Bérleti Szerződés azt kifejezetten megengedi, és ezzel összhangban; és (d) csak azokra a képviselőkre (ideértve a jelen pont alkalmazásában valamely Fél és annak kapcsolt vállalkozása vonatkozásában: tisztségviselőit és munkavállalóit, szakmai tanácsadóit, alvállalkozóit, közreműködőit, akiket/amelyeket tanácsadási célból az adott Fél és/vagy bármely kapcsolt vállalkozása az Együttműködési Cél kapcsán igénybe vesz – az ÁSZF 12. pontjában foglalt titoktartási klauzula alkalmazásában továbbiakban: „Képviselő”) és kapcsolt vállalkozásokra korlátozza a Bizalmas Információk nyilvánosságra hozatalát, akiknek/amelyeknek közvetlenül hozzá kell férniük Bizalmas Információkhoz az Együttműködési Cél megvalósítása érdekében, és akiket/amelyeket az itt meghatározottakhoz lényegében hasonló titoktartási feltételek kötnek, azzal, hogy a Titokszerző úgy felel a Képviselőinek, kapcsolt vállalkozásainak és azok Képviselőinek a Bizalmas Információval kapcsolatos tevékenységéért vagy mulasztásáért, mintha azok a saját cselekedetei vagy mulasztásai lennének; (e) a Bizalmas Információk nyilvánosságra hozatala elleni védelemben ugyanolyan fokú gondossággal jár el, mint a saját hasonlóan fontos információi tekintetében; (f) tartózkodik a Bizalmas Információk visszafejtésétől, szétbontásától, visszafordításától; és (g) a Bizalmas Információk illetéktelen használatáról vagy nyilvánosságra hozataláról haladéktalanul értesíti a Felet, mint titokgazdát, és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy visszanyerje az ilyen Bizalmas Információk feletti uralmat, és megakadályozza a további jogosulatlan cselekményeket és a Bérleti Szerződésből eredő titoktartási kötelezettség egyéb megsértését.

12.3. Nem tekintendő Bizalmas Információnak az olyan információ: (a) amely Titokszerzőn és/vagy kapcsolt vállalkozásain és/vagy azok Képviselőin kívül széles körben ismertté válik (kivéve, ha ez a Bérleti Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség megszegésével történik); (b) amelyet a Titokszerző és/vagy azok kapcsolt vállalkozása és/vagy azok Képviselői a Titokgazda és/vagy kapcsolt vállalkozása és/vagy azok Képviselői által átadott Bizalmas Információktól függetlenül a saját maga fejleszt ki; (c) amely a nyilvánosság számára rendelkezésre áll, vagy amely a jövőben a Titokszerző és/vagy kapcsolt vállalkozásai és/vagy azok Képviselői hibáján kívül válik nyilvánossá vagy harmadik személy számára hozzáférhetővé, (d) amelyet a Titokszerző és/vagy kapcsolt vállalkozásai és/vagy azok Képviselői korlátozás nélkül olyan harmadik személytől szereztek jogszerűen, aki/amely maga is jogszerűen szerezte azt; (e) amelyet később a Titokgazda és/vagy kapcsolt vállalkozása és/vagy azok Képviselői hoznak nyilvánosságra vagy a nagyközönség tudomására, vagy ezek bármelyike publikálja; (f) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére; (g) amely olyan információ, mely titoktartási kötelezettség nélkül a Titokszerző és/vagy kapcsolt vállalkozásai és/vagy azok Képviselői birtokában volt a Titokgazda és/vagy kapcsolt vállalkozása és/vagy azok Képviselő általi közlést megelőzően; (h) amely köztudomású információnak minősül; (i) amelyet a Titokszerző és/vagy kapcsolt vállalkozásai és/vagy azok Képviselői a Titokgazda és/vagy Kapcsolt Vállalkozása és/vagy azok Képviselői előzetes írásbeli felhatalmazása alapján hoztak nyilvánosságra.

12.4. A jelen titoktartási klauzula szerint nyilvánosságra hozott minden Bizalmas Információ a Titokgazda tulajdonában marad és nem másolható vagy reprodukálható a Titokgazda előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve azokat a másolatokat, amelyek az Együttműködési Célhoz feltétlenül szükségesek. A Bérleti Szerződés megszűnésekor, vagy a Titokgazda erre irányuló írásbeli kérelmétől számított 15 (tizenöt) napon belül, a Titokszerző köteles (a) visszaadni minden Bizalmas Információt a Titokgazdának, annak minden másolatával és részével együtt, vagy (b) írásban igazolni, hogy az összes ilyen Bizalmas Információ megsemmisítésre vagy törlésre került. A Titokszerző jogosult azonban visszatartani (a) a Bizalmas Információk egy archivált másolatát, amelyek csak a Bérleti Szerződéssel és/vagy Együttműködési Céllal kapcsolatos bármely vita esetén használható fel; vagy (b) bármilyen Bizalmas Információt, olyan mértékben, amilyen mértékben azt az alkalmazandó jogszabályok előírják, vagy az egy hatóság által támasztott követelményeknek történő megfeleléshez szükséges. A fentiekre tekintet nélkül, az elektronikus kommunikációk és a Titokszerző szokásos vagy rutinszerű hálózati biztonsági mentési gyakorlatának, vagy belső megfelelőségi irányelveinek részeként készített másolatok vagy mentett Bizalmas Információk visszatarthatók, de azokra a jelen titoktartási klauzula feltételei alkalmazandók mindaddig amíg azokat, az esettől függően, vissza nem adják vagy meg nem semmisítik, vagy nem törlik.

12.5. A Bérlő és Bérbeadó jelen titoktartási klauzula alapján fennálló kötelezettségei teljes egészében érvényben maradnak a Bérleti Szerződés aláírásától az Együttműködési Cél megszűnéséig és ezt követően az annak megszűnésétől számított 5 (öt) évig.

 

13. BIZTOSÍTÁS:

13.1. Bérlő az Eszköz(ök) birtokának részére történő átruházásával, vagyis a Kiszállítási Naptól a saját költségére köteles a bérleti jogviszony teljes időtartamára az alábbiakban meghatározott biztosítási szerződéseket megkötni és a Bérleti Szerződés teljes időtartamára érvényben tartani, valamint a Bérbeadó részére a biztosítási szerződés megkötését és folyamatos díjfizetését igazolni:

13.2. Bérlőnek legalább az alábbi elvárásoknak megfelelő biztosítási szerződésekkel kell rendelkeznie:

Fedezetet kell nyújtania megsemmisülés, tűzvész, lopás, vihar, víz és más természeti károk esetére

13.3. Az Eszköz(ök) használata megkezdésének előfeltétele a fentiek szerinti biztosítási szerződések megkötésének igazolása. A Bérlő vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Bérbeadót minden olyan körülményről, amely a tudomására jut, és amely a biztosítási fedezet érvényességét vagy az esetleges biztosítási igények érvényesítését befolyásolhatja. A Bérlő vállalja továbbá, hogy viseli a biztosítási kötvénnyel kapcsolatos valamennyi költséget, és teljesíti az abból eredő valamennyi kötelezettséget, különösen azt, hogy a biztosító felé időben megtesz minden szükséges nyilatkozatot.

13.4. Bérlő köteles a biztosítási kötvények (szerződések) és az aktuális időszakra esedékes biztosítási díj(ak) befizetését igazoló dokumentum(ok) másolatát a Bérbeadó felszólítására bemutatni.

13.5. A biztosítások megkötésére és érvényben tartására vonatkozó Bérlői kötelezettség lényeges kötelezettség, melynek elmulasztása pedig súlyos szerződésszegésnek minősül, ezen mulasztás pedig a Bérbeadó rendkívüli felmondási jogát alapozza meg.

 

14. KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

14.1. Minden értesítés, melyet a Bérleti Szerződés szerinti bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan az egyik Fél a másiknak küld, megfelelően átadottnak számít, ha azt a másik Fél részére személyesen átadták, illetve az értesítése megfelelően kézbesítettnek számít, ha azt – az alábbi szabályok szerint – az Egyedi Szerződésben kapcsolattartási címként megjelölt értesítési címre vagy ekként megjelölt e-mail címre elküldték, azzal azonban, hogy a fizetési felszólítást, a Bérleti Szerződés egyoldalú megszüntetéséről szóló iratokat (pl. rendkívüli felmondás) mindenképpen postán, tértivevényes ajánlott levélben kell megküldeni a másik Fél részére. Felek által a jelen pont szerint elküldött értesítéseket – ideértve a személyesen vagy futár útján történő kézbesítést, az e-mail címre történt megküldést és a postai úton, ajánlott tértivevényes levélben történt megküldést – a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: (a) személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az adott Félnél igazoltan átadják; (b) az e-mail útján megtett értesítéséket közöltnek kell tekinteni, amikor a küldő Fél részéről a megküldés igazolhatóan megtörtént; (c) ajánlott tértivevényes levélben történt megküldés esetén amikor annak kézbesítése igazoltan megtörténik, vagy amennyiben a küldemény „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „átvételt megtagadta” vagy „elköltözött” vagy „kézbesítés akadályozott” jelzéssel, vissza a másik Fél címéről, vagy amennyiben a kézbesítés sikertelensége a címzett magatartására vezethető vissza, akkor a küldemény visszaérkezésének napja tekintendő a kézbesítés napjának, míg a „nem kereste” jelzéssel történő visszaérkezés esetén a sikertelen kézbesítést követő 5. (ötödik) munkanapot.

14.2. Amennyiben az Egyedi Szerződésben megadott kapcsolattartási adatokban változás következik be, arról a változással érintett Fél haladéktalanul és késedelem nélkül köteles a másik Felet írásban, a fentieknek megfelelően tájékoztatni, melyet követően a változott adatnak megfelelően kell az értesítéseket közölni. A jelen pont szerinti adatok változása esetén a Bérleti Szerződést nem szükséges módosítani.

 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

15.1. Felelősségkorlátozás: A Bérbeadó valamennyi közvetett kárért (beleértve különösen, de nem kizárólagosan a tapadó károkat, következmény károkat, elmaradt vagyoni előnyt, a Bérleti Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben a tényleges vagy várható nyereség elvesztését, az üzleti tevékenység megszakításából eredő veszteségeket, a goodwill vagy a jó hírnév elvesztését, megsértését, vagy bármely közvetett, különös vagy következményes költséget, kiadást, veszteséget) való felelőssége kizárt. A Bérbeadó a közvetett károkért és elmaradt hasznokért még akkor sem felel, ha az ilyen költség, kiadás, veszteség vagy kár észszerűen előre látható volt, vagy a Bérbeadó észszerűen azt előre láthatta volna. A Bérbeadó felelőssége a Bérlővel szemben a Bérleti Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben felmerülő – a jelen pont szerint ki nem zárt – károkért (beleértve akár a Bérleti Szerződés, akár szavatossági kötelezettség, akár törvényes kötelezettség megszegéséből eredően okozott károkat) a Bérleti Díj 3 (három) havi összegében korlátozott. A jelen pontban rögzített felelősségkizárások és korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségre. A fentiekben írtakon túlmenően minden más tekintetben vagy jogalapon a Bérbeadó kártérítési felelőssége kifejezetten kizárt, azzal azonban, hogy ha konkrét esetben a Bérbeadó felelősség csak korlátozható lenne, de nem tartozik a fenti korlátozások egyikének hatálya alá sem, akkor a Bérbeadó felelőssége az alkalmazandó jogszabályok és a Felek szándéka szerint a lehető legnagyobb mértékben korlátozottnak tekintendő. Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti felelősséget kizáró, valamint korlátozó rendelkezésekre a Felek a Bérleti Díj összegében történő megállapodás során figyelemmel voltak. Hacsak jogszabály kógens rendelkezése eltérően nem rendelkezik, a Bérbeadóval szemben bármilyen jogcím alapján támasztott kártérítési igények a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősséget - 1 (egy) év alatt évülnek el. Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával elismeri, hogy Felek üzleti érdekeiket a lehető legmesszebbmenően figyelembe véve a fent leírt kockázatmegosztási módszert választották, amelyet a Bérlő arányosnak fogad el, így a Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával lemond feltűnő értékaránytalanság miatt a fenti felelősségkorlátozó vagy a felelősséget kizáró rendelkezések alapján történő megtámadási jogáról.

15.2. Módosítás: Hacsak a Bérleti Szerződés vagy annak bármely melléklete kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Bérleti Szerződés rendelkezéseinek, feltételeinek minden javítása, kiegészítése és módosítása írásban kell, hogy történjen a felhatalmazott képviselők aláírásával, ezek a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részévé válnak, és azonos érvénnyel bírnak, mint a Bérleti Szerződés maga.

15.3. A Bérleti Szerződés teljessége: Az ÁSZF az esetlegesen ahhoz csatolt Mellékletekkel, valamint az Egyedi Szerződés és annak mellékletei együtt alkotják a teljes, Felek közötti Bérleti Szerződést. A Bérleti Szerződés I. része az Egyedi Szerződés, míg a Bérleti Szerződés II. részre az ÁSZF. Valamennyi Melléklet ezennel a Bérleti Szerződés részéül rendelésre kerül, és minden szándék és cél szerint a Bérleti Szerződés részeként tekintendő. Bérbeadó kifejezetten kizárja a Bérlő részéről általános szerződési feltételek, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételek alkalmazását, ezek akkor sem alkalmazandóak, ha azok alkalmazása a konkrét esetben nem került kifejezetten kizárásra. A Bérleti Szerződés és annak mellékletei a Felek teljes megállapodását képezi, és a Felek között az jelen tárgykörre vonatkozóan létrejött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás és megegyezés helyébe lép.

15.4. Vis maior: Egyik Fél sem felelős a Bérleti Szerződésben meghatározott kötelezettségei részleges vagy teljes nemteljesítéséért, ha e részleges vagy teljes nemteljesítés oka Vis Maior esemény. A Vis Maiorra hivatkozó vagy hivatkozni kívánó Fél köteles erről a másik Felet haladéktalanul, de legkésőbb a Vis Maior esemény bekövetkezésétől vagy a Vis Maior esemény bekövetkezésével fenyegető helyzet kialakulásától számított 30 (harminc) napon belül írásban értesíteni. Azonnali intézkedést kívánó esetben ezen értesítés telefonon vagy e-mail útján is közölhető, azzal, hogy ebben az esetben is köteles a Vis Maiorra hivatkozó vagy hivatkozni kívánó Fél közlését a másik Fél felé 30 (harminc) napon belül írásban is megerősíteni. Ha valamely Bérleti Szerződés szerinti kötelezettség teljesítésének késedelmét olyan Vis Maior esemény okozza, amely a másik Fél arról való értesítésétől számított 3 (három) hónapnál hosszabb ideig tart, a Felek kölcsönös megállapodás érdekében kötelesek megbeszélést folytatni arra vonatkozóan, hogy milyen módon folytassák a Bérleti Szerződés szerinti jogviszonyukat, vagy ha az szükséges, milyen módon szüntessék meg e jogviszonyt.

15.5. Részleges érvénytelenség: Amennyiben a Bérleti Szerződés bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul bármely hatályos vagy jövőbeli jogszabály alapján, úgy ez csak és kizárólag arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti a Bérleti Szerződés egészének érvénytelenségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljának.

15.6. Joglemondás: Amennyiben valamely Fél joglemondással él a másik Fél által a Bérleti Szerződés szerinti valamely kötelezettségének megszegése vagy hibája esetében, az semmiképpen sem tekinthető vagy értelmezhető úgy, hogy jóváhagy vagy joglemondással él az ilyen másik Félnek ugyanazon vagy más, a Bérleti Szerződés szerinti kötelezettségének megszegése vagy azzal kapcsolatos mulasztása esetében.

15.7. Szerződés-átruházás: A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Bérleti Szerződés aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:209. § (1) bek.-ben foglaltakra tekintettel, kifejezetten, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a szerződés-átruházáshoz, vagyis ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérleti Szerződés alapján fennálló jogait, követeléseit vagy kötelezettségeit harmadik személyre (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Bérbeadó kapcsolt vállalkozásait) átruházza. A Bérlő a fentiek szerint tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen pontban foglalt szerződés-átruházásra irányuló előzetes hozzájárulására tekintettel a szerződésátruházás a Bérleti Szerződésben maradó Fél, vagyis jelen esetben a Bérlő értesítésével válik hatályossá. A szerződés-átruházásról a Bérbeadó a Bérlőt írásban értesíti.

15.8. Irányadó jog és jogviták: A Bérleti Szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog irányadó. Bármely, a Bérleti Szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő jogvita, ellentmondás vagy igény, beleértve az annak fennállására, érvényességére, megszegésére vagy megszűnésére vonatkozó bármely kérdést is, eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékes.

15.9. ÁSZF elfogadása: A Bérlő az Egyedi Szerződés aláírásával elismeri és igazolja, hogy az ÁSZF-et a Bérleti Szerződés aláírását megelőzően megtekintette és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.